I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar;
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłański Eleazar i Itamar.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
I podzielił ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z synów Itamarrowych, według urzędu ich w usługach ich.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
I znalazło się synów Eleazarowych więcej przedniejszych mężów, niż synów Itamarowych, gdy ich podzielił. Z synów Eleazarowych było przedniejszych według domów ojcowskich szesnaście; ale synów Itamarowych według domów ojcowskich ośm.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
A rozdzieleni są losem jedni od drugich; bo byli przełożonymi nad świątnicą, i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
A popisał ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed królem i psiążętami, i przed Sadokiem kapłanem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, i przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów; a naznaczono jeden dom ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
I padł los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry;
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty;
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Na Malchyjasza piąty, na Mijamana szósty;
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy;
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Na Jesuego dziewiąty, na Sechenijasza dziesiąty;
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty;
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty;
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
Na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty;
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa ośmnasty;
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
Na Petachyjasza dziewiętnasty, na Ezechyjela dwudziesty;
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry;
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Cić są sporządzeni w posługiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Pańskiego w przemianach swych, jako zwykli pod rządem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg Izraelski.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów Subajelowych Jechdejasz.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych był przednjiejszy Jesyjasz.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Z Mahalego Eleazar, który nie miał synów.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Cić byli synowie Lewitów według domów ojców ich.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.