Matthew 6

Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
Ta eder i vare at I ikke utøver eders rettferdighet for menneskenes øine, for å sees av dem; ellers har I ingen lønn hos eders Fader i himmelen.
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Derfor, når du gir almisse, da skal du ikke la blåse i basun for dig, som hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å æres av menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hvad din høire gjør,
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
forat din almisse kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn;
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
Give us this day our daily bread.
gi oss idag vårt daglige brød;
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder;
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
men dersom I ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke eders Fader forlate eders overtredelser.
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
Når I faster, da skal I ikke gå med mørkt åsyn som hyklerne; for de gjør sitt ansikt ukjennelig, forat menneskene skal se at de faster; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt,
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
forat ikke menneskene skal se at du faster, men din Fader, som er i lønndom; og din Fader, som ser i lønndom, skal lønne dig.
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
Samle eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler;
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
men samle eder skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler!
For where your treasure is, there will your heart be also.
For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Øiet er legemets lys; er ditt øie friskt, da blir hele ditt legeme lyst;
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
men er ditt øie sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i dig mørke, hvor stort blir da mørket!
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon.
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke I meget mere enn de?
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
Og hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke;
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
men jeg sier eder: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var klædd som en av dem.
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere klæ eder, I lite troende?
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
Derfor skal I ikke være bekymret og si: Hvad skal vi ete, eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæ oss med?
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.