Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
Ary nony vita ny manda, ka voalatsako ny lela-vavahady, sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny Levita,
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
dia notendreko Hanany rahalahiko sy Hanania, lehiben'ny tao an-dapa, hitandrina an'i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
Koa hoy izaho tamin'ireo: Aza avela hovohana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafanan'ny andro; ary raha mbola milanona eo ny mpiambina, dia aoka harindriny ny varavarana, ka hidionareo; ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerosalema ihany samy ho eo amin'ny fiambenany avy, dia samy ho eo amin'ny tandrifin'ny tranony avy.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Ary malalaka sy lehibe ny tanàna, nefa vitsy olona, sady tsy mbola vita ny trano.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Ary nomen'Andriamanitro hevitra aho hamory ny manan-kaja sy ny mpanapaka mbamin'ny vahoaka, mba halaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazanan'izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Izao no lehilahy amin'izany tany izany, izay niakatra avy tamin'ny fahababoana, dia ireo nobaboin'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy, samy ho any an-tanànany avy,
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Isiraely dia izao:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Ny taranak'i Parosy dia roa amby fito-polo amby zato sy roa arivo;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
ny taranak'i Sefatia dia roa amby fito-polo amby telon-jato;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
ny taranak'i Ara dia roa amby dimam-polo amby enin-jato;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
ny taranak'i Pahatamoaba, dia avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba, dia valo ambin'ny folo amby valon-jato sy roa arivo;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
ny taranak'i Elama dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
ny taranak'i Zato dia dimy amby efa-polo amby valon-jato;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
ny taranak'i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
ny taranak'i Binoy dia valo amby efa-polo amby enin-jato;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
ny taranak'i Bebay dia valo amby roa-polo amby enin-jato;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
ny taranak'Azgada dia roa amby roa-polo amby telon-jato amby roa arivo;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
ny zanak'i Adonikama dia fito amby enim-polo amby enin-jato;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
ny taranak'i Bigvay dia fito amby enim-polo sy roa arivo;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
ny taranak'i Adina dia dimy amby dimam-polo amby enin-jato;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
ny taranak'i Atera, avy tamin'i Hezekia, dia valo amby sivi-folo;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
ny taranak'i Hasoma dia valo amby roa-polo amby telon-jato;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
ny taranak'i Bezay dia efatra amby roa-polo amby telon-jato;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
ny taranak'i Harifa dia roa ambin'ny folo amby zato;
The children of Gibeon, ninety and five.
ny taranak'i Gibeona dia dimy amby sivi-folo.
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Ny mponina tany Betlehema sy Netofa dia valo amby valo-polo amby zato;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
ny mponina tany Anatota dia valo amby roa-polo amby zato;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
ny mponina tany Bet-azmaveta dia roa amby efa-polo;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
ny mponina tany Kiriata-jearima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
ny mponina tany Rama sy Geva dia iraika amby roa-polo amby enin-jato;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
ny mponina tany Mikmasy dia roa amby roa-polo amby zato;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
ny mponina tany Betela sy Ay dia telo amby roa-polo amby zato;
The men of the other Nebo, fifty and two.
ny mponina tany amin'ilay Nebo anankiray dia roa amby dimam-polo;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
ny zanak'ilay Elama anankiray dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo;
The children of Harim, three hundred and twenty.
ny zanak'i Harima dia roa-polo amby telon-jato;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
ny zanak'i Jeriko dia dimy amby efa-polo amby telon-jato;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
ny zanak'i Loda sy Hadida ary Ono dia iraika amby roa-polo amby fiton-jato;
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
ny zanak'i Sena dia telo-polo amby sivin-jato sy telo arivo.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak'i Jedaia, avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
ny taranak'Imera, dia roa amby dimam-polo amby arivo;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
ny taranak'i Pasora dia fito amby efa-polo amby roan-jato sy arivo;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
ny taranak'i Harima dia fito ambin'ny folo sy arivo.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Ary ny Levita koa dia izao: Ny zanak'i Jesoa sy Kadmiela, avy tamin'ny zanak'i Hodavia, dia efatra amby fito-polo.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Ary ny mpihira koa dia izao: Ny taranak'i Asafa dia valo amby efa-polo amby zato.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Ary ny mpiandry varavarana koa dia izao: Ny taranak'i Saloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Talmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hatita, ny taranak'i Sobay, dia valo amby telo-polo amby zato.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak'i Ziha, ny taranak'i Hasofa, ny taranak'i Tabaota,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Sia, ny taranak'i Padona,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Hagaba, ny taranak'i Salmay,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
ny taranak'i Hanana, ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Gahara,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
ny taranak'i Reaia, ny taranak'i Rezina, ny taranak'i Nekoda,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
ny taranak'i Gazama, ny taranak'i Oza, ny taranak'i Pasea,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
ny taranak'i Besay, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakafa, ny taranak'i Harora,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
ny taranak'i Bazlita, ny taranak'i Mehida, ny taranak'i Harsa,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
ny taranak'i Barkosa, ny taranak'i Sisera, ny taranak'i Tema,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
ny taranak'i Nezia, ny taranak'i Hatifa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona koa dia izao: Ny taranak'i Sotahy, ny taranak'i Sofereta, ny zanak'i Perida,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
ny taranak'i Jala, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Gidela,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
ny taranak'i Sefatia, ny taranak'i Hatila, ny taranak'i Pokereta-hazebaima, ny taranak'i Amona.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Ny Netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon'i Solomona dia roa amby sivi-folo amby telon-jato.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Kerofa sy Adona ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany, na avy tamin'ny Isiraely na tsia, izy):
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
ny taranak'i Delaia, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekoda, roa amby efa-polo amby enin-jato.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
Ary ny avy tamin'ny mpisorona dia izao: Ny taranak'i Hobaia, ny taranak'i Hakoza, ny taranak'i Barzilay; nampaka-bady avy tamin'ny zanakavavin'i Barzilay Gileadita io ka notononina araka ny anarany.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ireo dia nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin'ny fisoronana.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
Ary ny governora nilaza fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Ny tontalin'ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nanana mpihiralahy sy mpihiravavy dimy amby efa-polo amby roan-jato izy;
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato;
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
ny ramevany dia dimy amby telo-polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Ary ny sasany tamin'ny lohan ny fianakaviana dia nahafoy hanaovana ny asa. Ny governora nanome darika volamena arivo sy lovia famafazana dimam-polo sy akanjo-mpisorona telo-polo amby dimam-jato ho ao amin'ny rakitra.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nanome darika volamena roa alina sy mane volafotsy roan-jato sy roa arivo ho ao amin'ny rakitra hanaovana ny asa.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Ary izay nomen'ny olona sisa dia darika volamena roa alina sy mane volafotsy roa arivo ary akanjo-mpisorona fito amby enim-polo.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny sasany amin'ny vahoaka ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra.