Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
És lőn, hogy midőn megépítteték a kőfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének a kapunállók, az énekesek és a Léviták *őrizetre;*
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
És *hadnagyokká* tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a nap melegen nem süt, és míg *az őrök* ott állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok be azokat; azután állítsatok őrizőket Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az ő vigyázó helyökre, s másokat az ő házok ellenébe.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
A város pedig felette igen széles vala és nagy, s a nép kevés lévén benne, házak nem épültek.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Felindítá azért az én Istenem szívemet, hogy egybegyűjtsem az előljárókat, a főembereket és a népet, hogy felírattassanak; és megtalálám azok nemzetségének könyvét, a kik először jöttek vala fel Babilóniából, melyben ily írást találék:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Ezek a tartománynak fiai, a kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia királya, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok *ez:*
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Parós fiai: kétezerszázhetvenkettő;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sefátja fiai: háromszázhetvenkettő;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Arah fiai: hatszázötvenkettő;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezernyolczszáztizennyolcz;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Zattu fiai: nyolczszáznegyvenöt;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Zakkai fiai: hétszázhatvan;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Binnui fiai: hatszáznegyvennyolcz;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Bébai fiai: hatszázhuszonnyolcz;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Bigvai fiai: kétezerhatvanhét;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Adin fiai: hatszázötvenöt;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Áter fiai, Ezékiástól: kilenczvennyolcz;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Hásum fiai: háromszázhuszonnyolcz;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Hárif fiai: száztizenkettő;
The children of Gibeon, ninety and five.
Gibeon fiai: kilenczvenöt;
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolczvannyolcz;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Anathóth férfiai: százhuszonnyolcz;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettő;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth férfiai: hétszáznegyvenhárom;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Mikmás férfiai: százhuszonkettő;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom;
The men of the other Nebo, fifty and two.
A másik Nébó férfiai: ötvenkettő;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Hárim fiai: háromszázhúsz;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharmincz;
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilenczszázhetvenhárom;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immér fiai: ezerötvenkettő;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Hárim fiai: ezertizenhét;
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
A Léviták: Jésua *és* Kadmiel fiai, Hódávia fiaitól: hetvennégy;
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolcz;
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai: százharmincznyolcz;
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nesiah fiai, Hatifa fiai;
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szófereth fiai, Perida fiai,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettő.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
És ezek, a kik feljövének Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráelből valók-é?
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai, hatszáznegyvenkettő;
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
És a papok közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget és ezek nevéről nevezteték;
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ezek keresték írásukat, tudniillik nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal és Tummimmal;
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek valának hétezerháromszázharminczheten - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszáznegyvenöten;
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
Tevéik négyszázharminczöt, szamaraik hatezerhétszázhúsz.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Némelyek pedig a családfők közül adakozának az építésre: a király helytartója ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medenczét, ötszázharmincz papi ruhát;
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
A többi családfők pedig adának az építés költségére aranyban húszezer dárikot, és ezüstben kétezerkétszáz mánét;
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
És a mit a többi nép ada, az aranyban húszezer dárik, és ezüstben kétezer máne, és hatvanhét papiruha vala.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek, mind a nép fiai, mind a Léviták szolgái, szóval az egész Izráel a magok városaikban.