Genesis 36

Now these are the generations of Esau, who is Edom.
Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége.
Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite;
Ézsaú a Kananeusok leányai közűl vette vala feleségeit: Adát, a Khitteus Élonnak leányát; és Oholibámát, Anáhnak leányát, a ki Khivveus Czibhón leánya vala.
And Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth.
És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.
And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel;
Szűlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szűlé Rehuélt.
And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan.
Oholibáma pedig szűlé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek néki Kanaán földén.
And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.
És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne *más* országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől.
For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle.
Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt.
Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.
Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm.
And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:
Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen.
These are the names of Esau's sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau.
Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia.
And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.
Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Czefó, Gahtám és Kenáz.
And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau's wife.
Thimna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szűlé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai.
And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau's wife.
Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.
And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.
Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Czibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szűle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Korakh.
These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,
Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsőszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Czefó fejedelem, Kenáz fejedelem.
Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.
Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai.
And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife.
Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.
And these are the sons of Aholibamah Esau's wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau's wife.
Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétől való fejedelmek.
These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.
Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm.
These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,
A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh.
And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.
Disón, Eczer, Disán, Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.
And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna.
Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna.
And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.
Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám.
And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.
Czibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Czibhónnak szamarait legelteté.
And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.
Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya.
And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.
The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.
Eczernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.
The children of Dishan are these; Uz, and Aran.
Disánnak fiai ezek: Húcz és Arán.
These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,
A Horeusok közűl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem.
Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.
Disón fejedelem, Eczer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közűl való fejedelmek az ő fejedelemségök szerint, Széir tartományában.
And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.
Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földén minekelőtte Izráel fiai között király uralkodott volna.
And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah.
Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala.
And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt.
And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead.
És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.
And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala.
And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.
És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
And Saul died, and Baal–hanan the son of Achbor reigned in his stead.
És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.
And Baal–hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, a ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala.
And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,
Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjok, helyök, és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.
Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.
Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibczár fejedelem.
Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.
Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakások szerint, az ő örökségök földén. Ézsaú az Edómiták atyja.