Matthew 6

Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
השמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם למען יראו אתכם ואם לא אין לכם שכר מאת אביכם שבשמים׃
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
ואתה בעשותך צדקה אל תדע שמאלך את אשר עשה ימינך׃
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו׃
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו׃
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך׃
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃
Give us this day our daily bread.
את לחם חקנו תן לנו היום׃
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו׃
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם׃
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם׃
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
וכי תצומו אל תהיו זעפים כחנפים המשנים את פניהם להראות צמים לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
ואתה כי תצום סוך את ראשך ורחץ את פניך׃
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
למען לא תראה בצומך לבני אדם כי אם לאביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃
For where your treasure is, there will your heart be also.
כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם׃
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור׃
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
ואם עינך רעה כל גופך יחשך והנה אם יחשך האור אשר בקרבך מה רב החשך׃
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון׃
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת׃
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
וללבוש למה תדאגו התבוננו נא אל שושני השדה הצמחות אינן עמלות ואינן טות׃
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש׃
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
לכן אל תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו׃