John 12

Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.
וששת ימים לפני חג הפסח בא ישוע לבית היני מקום לעזר אשר העיר אתו מעם המתים׃
There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.
ויעשו לו שם משתה בערב ומרתא משרתת ולעזר היה אחד מן המסבים אתו׃
Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.
ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותמשח בה את רגלי ישוע ותנגב את רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת׃
Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him,
ויאמר אחד מתלמידיו הוא יהודה בן שמעון איש קריות העתיד למסרו׃
Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
מדוע לא נמכרה המרקחת בשלש מאות דינר ונתן לעניים׃
This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
והוא לא דבר את זאת מחמלתו על העניים כי אם גנב היה וכיס הכסף אתו וישא כל אשר ישימו בו׃
Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.
ויאמר ישוע הניחה לה ליום קבורתי צפנה זאת׃
For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
כי העניים תמיד המה עמכם ואני אינני תמיד עמכם׃
Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
וישמעו עם רב ביהודה כי שם הוא ויבאו לא בעבור ישוע לבדו כי אם לראות גם את לעזר אשר העירו מעם המתים׃
But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;
וראשי הכהנים התיעצו להרג גם את לעזר׃
Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.
כי בגללו באו שמה רבים מן היהודים ויאמינו בישוע׃
On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
ויהי ממחרת כשמוע המון רב אשר באו לחג החג כי יבא ישוע ירושלים׃
Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
ויקחו בידם כפות תמרים ויצאו לקראתו ויריעו לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה מלך ישראל׃
And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו כאשר כתוב׃
Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.
אל תיראי בת ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על עיר בן אתנות׃
These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.
וכל זאת לא הבינו תלמידיו בראשונה אך אחרי אשר נתפאר ישוע זכרו כי כן כתוב עליו וכי זאת עשו לו׃
The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.
ויעידו העם אשר היו אצלו בקראו אל לעזר לצאת מן הקבר ויער אתו מעם המתים׃
For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.
על זאת גם המון העם יצא לקראתו על שמעם כי עשה האות הזה׃
The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
והפרושים דברו איש את אחיו לאמר הראיתם כי הועיל לא תועילו מאומה הנה כל העולם נמשך אחריו׃
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
ובתוך העלים להשתחות בחג היו אנשים יונים׃
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
ויקרבו אל פילפוס איש בית צידה אשר בארץ הגליל וישאלו ממנו לאמר אדני לראות את ישוע חפצנו׃
Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
ויבא פילפוס ויגד זאת אל אנדרי ואנדרי ופילפוס הגידו אל ישוע׃
And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
ויען אותם ישוע ויאמר באה השעה שיפאר בן האדם׃
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה׃
He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
האהב את נפשו יאבדנה והשנא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח׃
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
החפץ לשרתני ילך אחרי ובאשר אהיה שם יהיה גם משרתי ואיש אשר ישרתני אתו יכבד אבי׃
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.
עתה נבהלה נפשי ומה אמר הושיעני אבי מן השעה הזאת אך על כן באתי אל השעה הזאת׃
Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר׃
The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.
והעם העמדים שמה כשמעם אמרו רעם נשמע ואחרים אמרו מלאך דבר אתו׃
Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
ויען ישוע ויאמר לא למעני היה הקול הזה כי אם למענכם׃
Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
עתה משפט בא על העולם הזה עתה ישלך שר העולם הזה חוצה׃
And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
ואני בהנשאי מעל הארץ אמשך כלם אלי׃
This he said, signifying what death he should die.
וזאת דבר לרמוז אי זה מות הוא עתיד למות׃
The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
ויענו אתו העם ויאמרו הנה שמענו בתורה כי המשיח יכון לעולם ואיך אמרת כי בן האדם צריך להנשא ומי בן האדם הלזה׃
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃
While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
בעוד לכם האור האמינו באור למען תהיו בני האור את הדברים האלה דבר ישוע וילך לו ויסתר מפניהם׃
But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל זאת לא האמינו בו׃
That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?
למלאת דבר ישעיהו הנביא אשר אמר יהוה מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃
Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
על כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו׃
He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.
השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם׃
These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
כזאת דבר ישעיהו בראותו את תפארתו וינבא עליו׃
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
אולם רבים אף מן השרים האמינו בו אך בגלל הפרושים לא הודו למען אשר לא ינדו׃
For they loved the praise of men more than the praise of God.
כי אהבו כבוד אנשים יותר מכבוד האלהים׃
Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
ויקרא ישוע ויאמר המאמין בי לא בי הוא מאמין כי אם בשלח אתי׃
And he that seeth me seeth him that sent me.
והראה אתי את אשר שלחני הוא ראה׃
I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.
אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך׃
And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
והשמע את דברי ולא ישמרם אני לא אשפט אתו כי לא באתי לשפט את העולם כי אם להושיע את העולם׃
He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
ואיש אשר יבזני ולא יקח אמרי יש אחד אשר ידין אתו הדבר אשר דברתי הוא ידין אתו ביום האחרון׃
For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
כי אני לא מלבי דברתי כי אם אבי השלח אתי הוא צוני את אשר אמר ואת אשר אדבר׃
And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.
ואני ידעתי כי מצותו חיי עולם לכן כל אשר אדבר כאשר אמר אלי אבי כן אני מדבר׃