Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
Lè nou te fin rebati miray la, nou moute gwo batan pòtay yo. Nou bay gad tanp yo, moun k'ap chante yo ak moun Levi yo travay yo gen pou yo fè.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Mwen mete de moun reskonsab pou gouvènen lavil Jerizalèm lan. Se te Anani, frè mwen an, ak Ananya, kòmandan gwo fò a. Ananya sa a te yon nonm serye ki te gen krentif pou Bondye. Pa t' gen tankou l'.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
Mwen di yo pa kite yo louvri pòtay lavil Jerizalèm yo nan maten toutotan solèy la pa konmanse cho. Konsa tou, aswè se devan yo pou yo fè fèmen batan pòtay yo epi pou yo mete ba yo dèyè pòtay yo anvan gad yo leve pòs le solèy pral kouche. Y'a chwazi kèk moun nan moun ki rete lavil Jerizalèm yo, yon seri pou fè pòs sou miray la, yon lòt pou fè patwouy bò lakay yo.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Lavil la te gran anpil, te gen anpil espas, men pa t' gen anpil moun ki t'ap viv ladan l'. Yo pa t' ankò rebati anpil kay.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Bondye mete nan tèt mwen lide pou m' sanble tout pèp la ak chèf yo, majistra yo, pou m' fè yon resansman, fanmi pa fanmi. N' al tonbe sou ansyen rejis resansman premye moun ki te tounen nan peyi a. Nan rejis sa a m' te jwenn
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
lis moun ki te kite pwovens Babilòn pou yo tounen lavil Jerizalèm ak nan peyi Jida, chak moun nan lavil kote yo te moun. Se moun sa yo wa Nèbikadneza te fè depòte nan peyi Babilòn.
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Men non chèf ki te vin ak yo: Zowobabèl, Jozye, Neemi, Azarya, Ramiya, Nachamani, Madoche, Bilchan, Misperèt, Bigwayi, Nawoum ak Bana. Men lis moun nan pèp Izrayèl la, fanmi pa fanmi, ak kantite moun nan chak branch fanmi:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Nan fanmi Pareòch yo, demil sanswasanndouz (2.172) moun,
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
nan fanmi Chefatya yo, twasanswasanndouz (372) moun,
The children of Arah, six hundred fifty and two.
nan fanmi Arak yo, sisansenkannde (652) moun,
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
nan fanmi Pakat Moab yo, pitit pitit Jechwa ak Joab, demil wisandiswit (2.818) moun,
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
nan fanmi Elam yo, mil desansenkannkat (1254) moun,
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
nan fanmi Zatou yo, witsankarannsenk (845) moun,
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
nan fanmi Zakayi yo, sètsansousant (760) moun,
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
nan fanmi Bennwi yo, sisankaranntwit (648) moun,
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
nan fanmi Bebayi yo, sisanvenntwit (628) moun,
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
nan fanmi Azgad yo, demil twasanvennde (2.322) moun,
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
nan fanmi Adonikan yo, sisanswasannsèt (667) moun,
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
nan fanmi Bigwayi yo, demil swasannsèt (2.067) moun,
The children of Adin, six hundred fifty and five.
nan fanmi Aden yo, sisansenkannsenk (655) moun,
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
nan fanmi Atè yo, katrevendizwit moun, (Anvan sa, Atè te rele Ezekyas)
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
nan fanmi Achoum yo, twasanvenntwit (328) moun,
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
nan fanmi Betsayi yo, twasanvennkat (324) moun,
The children of Hariph, an hundred and twelve.
nan fanmi Arif yo, sandouz (112) moun,
The children of Gibeon, ninety and five.
nan fanmi Gabawon yo, katrevenkenz moun.
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Men lis moun ki te tounen dapre non lavil kote yo moun: Pou lavil Betleyèm ak pou lavil Netofa, sankatreventwit (188) moun,
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
pou lavil Anatòt, sanvenntwit (128) moun,
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
pou lavil Azmavèt, karannde moun,
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
pou lavil Kiriyat-Jearim, lavil Kefira ak lavil Bewòt, sètsankaranntwa (743) moun,
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
pou lavil Rama ak pou lavil Geba, sisanventeyen (621) moun,
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
pou lavil Mikmas, sanvennde (122) moun,
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
pou lavil Betèl ak pou lavil Ayi, sanvenntwa (123) moun,
The men of the other Nebo, fifty and two.
pou lavil Neba, senkannde moun,
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
pou lòt lavil Elam lan, mil desansenkannkat (1.254) moun,
The children of Harim, three hundred and twenty.
pou lavil Arim lan, twasanven (320) moun,
The children of Jericho, three hundred forty and five.
pou lavil Jeriko yo, twasankarannsenk (345) moun,
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
pou lavil Lòd ansanm ak pou lavil Adid ak Ono, sètsanventeyen (721) moun,
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
pou lavil Sena, twamil nèfsantrant (3.930) moun.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Men lis prèt ki te tounen, dapre non fanmi yo: Nan pitit Jedaja ki te soti nan branch fanmi Jozye a, nèfsanswasanntrèz (973) moun,
The children of Immer, a thousand fifty and two.
nan pitit Imè yo, mil senkannde (1.052) moun,
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
nan pitit Pachou yo, mil desankarannsèt (1.247) moun,
The children of Harim, a thousand and seventeen.
nan pitit Arim yo, mil disèt (1.017) moun.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Men lis moun Levi ki te tounen yo: Te gen swasannkatòz moun nan pitit Jechwa ak pitit Kadmyèl ki soti nan branch fanmi Odva a.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Te gen sankarantwit (148) sanba, moun ki konn chante ak moun ki konn fè mizik nan tanp lan, epi ki soti nan branch fanmi Asaf la.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Te gen santranntwit (138) moun ki pou sèvi gad nan pòtay tanp lan epi ki soti nan branch fanmi Chaloum, branch fanmi Atè, branch fanmi Talmon, branch fanmi Akoub, branch fanmi Atita ak branch fanmi Chobayi.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Men lis moun yo te bay pou travay nan tanp Bondye a, epi ki te tounen nan peyi a. Se moun fanmi Zika, moun fanmi Asoufa ak moun fanmi Tabayòt,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
moun fanmi Kewòs, moun fanmi Sya ak moun fanmi Padon,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
moun fanmi Lebana, moun fanmi Agaba ak moun fanmi Samayi,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
moun fanmi Anan, moun fanmi Gidèl ak moun fanmi Gaka,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
moun fanmi Reaja, moun fanmi Rezin ak moun fanmi Nekoda,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
moun fanmi Gazam, moun fanmi Ouza ak moun fanmi Paseyak,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
moun fanmi Besayi, moun fanmi Meounim ak moun fanmi Nefichim,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
moun fanmi Bakbouk, moun fanmi Akoufa ak moun fanmi Awou,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
moun fanmi Baslou, moun fanmi Mechida ak moun fanmi Acha,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
moun fanmi Bakòs, moun fanmi Sisera ak moun fanmi Tamak,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
moun fanmi Nezyak ak moun fanmi Atifa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Men lis non moun nan branch fanmi domestik Salomon yo ki te tounen nan peyi a: Moun fanmi Sotayi, moun fanmi Asoferèt ak moun fanmi Perida,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
moun fanmi Jaala, moun fanmi Dakon ak moun fanmi Gidèl,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
moun fanmi Chefatya, moun fanmi Atil, moun fanmi Pokerèt, moun fanmi Azebayim ak moun fanmi Amon.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Konsa, men kantite moun ki soti nan fanmi travayè tanp lan ak domestik Salomon yo: antou twasankatrevendouz (392).
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Men te gen yon seri moun ki soti nan lavil Tèl Melak, lavil Tèl Acha, lavil Kewoub Adan, ak lavil Imè nan peyi Babilòn epi ki te moute ak tout moun sa yo, atout yo pa t' ka rive fè konnen non zansèt yo ak non fanmi yo pou yo te ka fè wè yo fè pati pèp Izrayèl la vre.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Se te pitit Delaja, Tobija ak Nekoda: antou sisankarannde (642).
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
Konsa tou, pami prèt yo te gen moun fanmi Obaja, Akòs ak Bazilayi. Zansèt moun Bazilayi sa yo te marye ak yon fanm nan fanmi Bazilayi, moun Galarad. Se konsa yo te pran non papa manman yo.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Moun sa yo pa t' ka jwenn rejis pou moutre ki moun ki zansèt yo. Konsa yo pa t' asepte yo pou prèt.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
Gouvènè jwif la te di yo yo pa t' kapab manje nan manje yo mete apa pou Bondye a toutotan pa t' gen prèt ki konn sèvi ak Ourim yo ansanm ak Tourim yo pou wè sa Bondye di nan sa.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Antou nèt, te gen karanndemil twasanswasant (42.360) moun ki tounen soti nan peyi kote yo te depòte yo a.
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Avèk yo te gen sètmil twasantrannsèt (7.337) gason ak fanm ki te sèvi yo domestik. Te gen tou desan (200) gason ak fanm ki te konn fè mizik ak konn chante.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Te gen sètsanswasannsis (766) chwal, desankarannsenk (245) milèt,
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
katsantrannsenk (435) chamo ak simil sètsanven (6.720) bourik.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Te gen kèk chèf ki te fè ofrann pa yo pou travay la san pesonn pa fòse yo. Gouvènè a te bay pou mete nan kès la desanswasanndis (270) ons lò, senkant gwo plat pou sèvis, senksantrant (530) rad pou prèt yo mete sou yo ak onzmil sisankatreventrèz (11.693) ons ajan.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Chèf fanmi yo te bay pou mete nan kès la pou fè travay la: senkmil katsan (5.400) ons lò ak senkanteyenmil katsansenkant (51.450) ons ajan.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Rès moun pèp la te fè anpil kado tou. Antou, yo te bay senkmil katsan (5.400) ons lò, karannsimil sètsanswasanndis (46.770) ons ajan ak swasannsèt rad pou prèt yo.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
Prèt yo, moun Levi yo, gad pòtay tanp yo, mizisyen yo ak anpil nan moun pèp Izrayèl yo ansanm ak travayè tanp yo, wi tout pèp Izrayèl la al rete nan lavil kote yo moun.