Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
Mutta sittekuin muurit olivat rakennetut, panin minä portit; ja toimitettiin ovenvartiat, veisaajat ja Leviläiset.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Ja minä käskin veljeäni Hanania, ja Hananiaa, linnan vanhinta Jerusalemissa (sillä hän oli uskollinen ja Jumalaa pelkääväinen mies monen suhteen),
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
Ja sanoin heille: ei Jerusalemin portteja ennen pidä avattaman, kuin aurinko lämpiää, ja kuin vielä työtä tehdään, niin pitää portit pantaman kiinni ja teljettämän. Ja vartiat asetettiin Jerusalemin asuvaisista jokainen paikkaansa, ja kukin oman huoneensa kohdalle;
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Sillä kaupunki oli avara ja suuri, mutta kansaa oli siinä vähän; ja ei olleet huoneet rakennetut.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Ja minun Jumalani lykkäsi mieleeni, että minä kokosin ylimmäiset ja päämiehet ja kansan, ja luin heidät; ja minä löysin heidän mieslukunsa kirjan, jotka ennen olivat tulleet vankeudesta, ja minä löysin siinä kirjoitettuna.
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Nämät ovat maakunnan lapset, jotka palasivat poisviedyistä vangeista, jotka Nebukadnetsar Babelin kuningas oli vienyt pois; ja he palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, jokainen kaupunkiinsa,
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Jotka tulivat Serubbabelin, Jesuan, Nehemia, Asarian, Raamian, Nahamanin, Mordekain, Bilsan, Misperetin, Bigvain, Nehumin ja Baenan kanssa. Tämä on Israelin miesten luku:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Baroksen lapsia, kaksituhatta, sata ja kaksikahdeksattakymmentä;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sephatian lapsia, kolmesataa ja kaksikahdeksattakymmentä;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Aran lapsia, kuusisataa ja kaksikuudettakymmentä;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Pahatmoabin lapsia, Jesuan ja Joabin lasten seassa, kaksituhatta, kahdeksansataa ja kahdeksantoistakymmentä;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elamin lapsia, tuhannen, kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Sattun lapsia, kahdeksansataa ja viisiviidettäkymmentä;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Sakkain lapsia seitsemänsataa ja kuusikymmentä;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Binnuin lapsia, kuusisataa ja kahdeksanviidettäkymmentä;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Bebain lapsia, kuusisataa ja kahdeksankolmattakymmentä;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Asgadin lapsia, kaksituhatta, kolmesataa ja kaksikolmattakymmentä;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Adonikamin lapsia, kuusisataa ja seitsemänseitsemättäkymmentä;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Bigvain lapsia, kaksituhatta ja seitsemänseitsemättäkymmentä;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Adinin lapsia, kuusisataa ja viisikuudettakymmentä;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Aterin lapsia Hiskiasta, yhdeksänkymmentä ja kahdeksan;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Hasumin lapsia, kolmesataa ja kahdeksankolmattakymmentä;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Besain lapsia, kolmesataa ja neljäkolmattakymmentä;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Hariphin lapsia, sata ja kaksitoistakymmentä;
The children of Gibeon, ninety and five.
Gibeonin lapsia, yhdeksänkymmentä ja viisi;
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Betlehemin ja Netophan miehiä sata ja kahdeksanyhdeksättäkymmentä;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Anatotin miehiä, sata ja kahdeksankolmattakymmentä;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Betasmavetin miehiä, kaksiviidettäkymmentä;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Kirjatjearimin, Kaphiran ja Beerotin miehiä, seitsemänsataa ja kolmeviidettäkymmentä;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Raman ja Gabaan miehiä, kuusisataa ja yksikolmattakymmentä;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Mikmaan miehiä, sata ja kaksikolmattakymmentä;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Betelin ja Ain miehiä, sata ja kolmekolmattakymmentä;
The men of the other Nebo, fifty and two.
Toisen Nebon miehiä, kaksikuudettakymmentä;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Toisen Elamin lapsia, tuhannen, kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harimin lapsia, kolmesataa ja kaksikymmentä;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jerihon lapsia, kolmesataa ja viisiviidettäkymmentä;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Lodin, Hadadin ja Onon lapsia, seitsemänsataa ja yksikolmattakymmentä;
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Senaan lapsia, kolmetuhatta, yhdeksänsataa ja kolmekymmentä;
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Papit: Jedajan lapsia Jesuan huoneesta, yhdeksänsataa ja kolmekahdeksattakymmentä;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immerin lapsia, tuhannen ja kaksikuudettakymmentä;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pashurin lapsia, tuhannen, kaksisataa ja seitsemänviidettäkymmentä;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harimin lapsia, tuhannen ja seitsemäntoistakymmentä;
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Leviläiset: Jesuan lapsia Kadmielista Hodevan lasten seasta, neljäkahdeksattakymmentä;
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Veisaajat: Asaphin lapsia, sata ja kahdeksanviidettäkymmentä;
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Ovenvartiat olivat Sallumin lapset, Aterin lapset, Talmonin lapset, Akkubin lapset, Hatitan lapset, Sobain lapset, (kaikki yhteen) sata ja kahdeksanneljättäkymmentä;
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Netinimit: Zihan lapset, Hasuphan lapset, Taboatin lapset,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Keroksen lapset, Sian lapset, Padonin lapset,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Libanan lapset, Hagaban lapset, Salmain lapset,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Hananin lapset, Giddelin lapset, Gaharin lapset,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Reajan lapset, Resinin lapset, Nekodan lapset,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Gassamin lapset, Ussan lapset, Passean lapset,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Besain lapset, Megunimin lapset, Nephusesimin lapset,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbukin lapset, Haguphan lapset, Harhurin lapset,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Batslitin lapset, Mehidan lapset, Harsan lapset,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Barkoksen lapset, Siseran lapset, Thaman lapset,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Netsian lapset, Hatiphan lapset.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Salomon palveliain lapsia oli: Sotain lapset, Sopheretin lapset, Peridan lapset,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Jaelan lapset, Darkonin lapset, Giddelin lapset,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Sephatian lapset, Hattilin lapset, PokeretZebaimin lapset, Amonin lapset.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Kaikkia Netinimein ja Salomon palveliain lapsia oli (yhteen) kolmesataa, yhdeksänkymmentä ja kaksi.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Ja nämä menivät ylös Telmelasta, Telharsasta: Kerubi, Addon ja Immer; mutta ei he tietäneet isäinsä huonetta taikka siementänsä, olivatko he Israelista:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Delajan lapset, Tobian lapset, Nekodan lapset, kuusisataa ja kaksiviidettäkymmentä;
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
Ja papeista: Hobajan lapset, Hakkotsin lapset, Barsillain lapset, joka otti emännän Barsillain Gileadilaisen tyttäristä, ja kutsuttiin sitte heidän nimellänsä.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Nämä etsivät sukukuntansa polvilukukirjaa; ja ettei sitä löydetty, hyljättiin he pappeudesta.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
Ja Tirsata sanoi heille, ettei heidän pitänyt syömän siitä kaikkein pyhimmästä, ennenkuin pappi seisois valkeudessa ja täydellisyydessä.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Koko joukko yhteen oli kaksiviidettäkymmentä tuhatta, kolmesataa ja kuusikymmentä,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Paitsi heidän palvelioitansa ja piikojansa, joita oli seitsemäntuhatta, kolmesataa ja seitsemänneljättäkymmentä. Niin myös heidän seassansa oli veisaajia, miehiä ja vaimoja, kaksisataa ja viisiviidettäkymmentä;
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Seitsemänsataa ja kuusineljättäkymmentä hevoista; kaksisataa ja viisiviidettäkymmentä muulia;
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
Neljäsataa ja viisineljättäkymmentä kamelia; kuusituhatta, seitsemänsataa ja kaksikymmentä aasia.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Ja muutamat ylimmäistä isistä antoivat rakennukseen: Tirsata antoi tavaraksi tuhannen kultapenninkiä, viisikymmentä maljaa, viisisataa ja kolmekymmentä papin hametta.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Ja muutamat ylimmäisistä isistä antoivat rakennuksen tavaraksi kaksikymmentä tuhatta kultapenninkiä, kaksituhatta ja kaksisataa leiviskää hopiaa.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Ja muu kansa antoi kaksikymmentä tuhatta kultapenninkiä, ja kaksituhatta leiviskää hopiaa, ja seitsemänseitsemättäkymmentä papin hametta.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
Ja papit, Leviläiset, ovenvartiat, veisaajat, ja muutamat kansasta ja Netinimit ja koko Israel asuivat kaupungeissa. Ja seitsemännen kuukauden lähestyessä olivat Israelin lapset kaupungeissa.