Psalms 77

I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me.
Mia voĉo iras al Dio, kaj mi krias; Mia voĉo iras al Dio, ke Li aŭskultu min.
In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.
En la tago de mia suferado mi serĉas mian Sinjoron; En la nokto mia mano estas etendita kaj ne malleviĝas; Mia animo ne volas konsoliĝi.
I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.
Mi rememoras Dion, kaj mi ĝemas; Mi meditas, kaj mia spirito malĝojas. Sela.
Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak.
Vi retenas la palpebrojn de miaj okuloj; Mi estas frapita, mi ne povas paroli.
I have considered the days of old, the years of ancient times.
Mi meditas pri la tagoj antikvaj, Pri la jaroj antaŭlonge pasintaj.
I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.
Mi rememoras en la nokto mian kanton; Mi parolas kun mia koro, Kaj mia spirito esploras.
Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more?
Ĉu por eterne mia Sinjoro forpuŝis? Kaj ĉu Li ne plu favoros?
Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore?
Ĉu por eterne ĉesiĝis Lia boneco? Ĉu Lia promeso ne plenumiĝos por ĉiuj generacioj?
Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.
Ĉu Dio forgesis indulgi? Ĉu Li fermis en kolero Sian favorkorecon? Sela.
And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.
Kaj mi diris: Tio estas mia aflikto, Ke aliiĝis la dekstra mano de la Plejaltulo.
I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old.
Mi rememoros la farojn de la Eternulo; Jes, mi rememoros Viajn antikvajn miraklojn.
I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings.
Mi meditos pri ĉiuj Viaj faroj, Kaj pri Viaj agoj mi parolos.
Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?
Ho Dio, en sankteco estas Via vojo; Kiu estas tiel granda dio, kiel nia Dio?
Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.
Vi estas tiu Dio, kiu faras miraklojn; Vi montris Vian forton inter la popoloj.
Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah.
Vi liberigis per Via brako Vian popolon, La filojn de Jakob kaj Jozef. Sela.
The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled.
Vidis Vin akvoj, ho Dio, Vidis Vin akvoj, kaj ili ektremis, Kaj abismoj skuiĝis.
The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad.
Nubegoj verŝis akvon, La ĉielo eligis bruon, Kaj Viaj sagoj ekflugis.
The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.
La voĉo de Via tondro estis en la turnovento, Fulmoj lumigis la mondon; Tremis kaj ŝanceliĝis la tero.
Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known.
Sur la maro estis Via vojo, Kaj Via irejo sur grandaj akvoj, Sed Viaj paŝosignoj ne estis videblaj.
Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.
Vi kondukis Vian popolon kiel ŝafojn, Per la mano de Moseo kaj Aaron.