Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Mia filo! se vi akceptos miajn parolojn Kaj konservos ĉe vi miajn ordonojn,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Ke via orelo atente aŭskultos saĝon Kaj vian koron vi inklinigos al komprenado;
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Se vi vokos la prudenton Kaj direktos vian voĉon al la saĝo:
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Se vi serĉos ĝin kiel arĝenton, Serĉegos kiel trezoron:
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Tiam vi komprenos la timon antaŭ la Eternulo, Kaj vi akiros konadon pri Dio.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Ĉar la Eternulo donas saĝon; El Lia buŝo venas scio kaj kompreno.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Li havas helpon por la virtuloj; Li estas ŝildo por tiuj, kiuj vivas pie.
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Li gardas la iradon de la justo, Kaj zorgas pri la vojo de Siaj piuloj.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Tiam vi komprenos veremon kaj juston Kaj pion kaj ĉiun bonan vojon.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Ĉar saĝo venos en vian koron, Kaj scio estos agrabla por via animo.
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Bona konscio vin gvidos, Prudento vin gardos,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Por savi vin de la vojo de malbono, De homo, parolanta kontraŭveraĵon,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
De tiuj, kiuj forlasas la ĝustan vojon, Por iri la vojojn de mallumo,
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
Kiuj ĝojas, kiam ili faras malbonon, Trovas plezuron en la malordo de la malboneco,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
Kies vojoj estas malrektaj Kaj kies irado deflankiĝis;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Por savi vin de fremda virino, De edzino ne via, kies paroloj estas glataj,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
Kiu forlasas la amikon de sia juneco, Kaj forgesas la ligon de sia Dio;
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Ĉar ŝia domo kondukas al morto, Kaj ŝiaj paŝoj al la inferuloj;
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Ĉiuj, kiuj eniras al ŝi, ne revenas, Kaj ne reatingas la vojon de la vivo;
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Ke vi iru la vojon de bonuloj, Kaj sekvu la paŝosignojn de piuloj.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Ĉar la piuloj loĝos sur la tero, Kaj la senpekuloj restos sur ĝi;
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Sed la malpiuloj estos ekstermitaj de sur la tero, Kaj la maliculoj estos malaperigitaj de tie.