Mark 8

In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,
En tiuj tagoj, kiam denove estis granda homamaso, kaj ili nenion havis manĝi, li alvokis al si siajn disĉiplojn, kaj diris al ili:
I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:
Mi kortuŝiĝas pro la homamaso, ĉar jam tri tagojn ili restas ĉe mi kaj nenion havas manĝi;
And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far.
kaj se mi forsendos ilin fastantaj al iliaj domoj, ili laciĝos sur la vojo; kaj iuj el ili venis de malproksime.
And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness?
Kaj liaj disĉiploj respondis al li: De kie oni povos satigi ĉi tiujn homojn per panoj ĉi tie en dezerto?
And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.
Kaj li demandis ilin: Kiom da panoj vi havas? Kaj ili diris: Sep.
And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people.
Kaj li ordonis al la homamaso sidiĝi sur la tero; kaj li prenis la sep panojn, kaj doninte dankon, li dispecigis ilin, kaj donis al la disĉiploj por disdoni; kaj ili disdonis al la homamaso.
And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them.
Kaj ili havis kelkajn malgrandajn fiŝojn; kaj beninte ilin, li ordonis disdoni ilin ankaŭ.
So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets.
Kaj ili manĝis kaj satiĝis; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj sep korbegojn.
And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.
Kaj ili estis proksimume kvar mil, kaj li forsendis ilin.
And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.
Kaj tuj enirinte en la ŝipeton kun siaj disĉiploj, li iris al la regiono Dalmanuta.
And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.
Kaj alvenis la Fariseoj, kaj komencis diskuti kun li, serĉante ĉe li signon el la ĉielo, por provi lin.
And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.
Kaj forte ĝeminte en sia spirito, li diris: Kial ĉi tiu generacio serĉas signon? vere, mi diras al vi: Nenia signo estos donita al ĉi tiu generacio.
And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.
Kaj forlasinte ilin, li denove enŝipiĝis kaj transiris al la alia bordo.
Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.
Kaj ili forgesis preni panojn; kaj nur unu panon ili havis kun si en la ŝipeto.
And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.
Kaj li admonis ilin, dirante: Zorgu, gardu vin kontraŭ la fermentaĵo de la Fariseoj kaj la fermentaĵo de Herodo.
And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread.
Kaj ili diskutis unu kun la alia, dirante: Ĉar ni ne havas panojn.
And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened?
Kaj Jesuo, eksciante tion, diris al ili: Kial vi diskutas pro tio, ke vi ne havas panon? ĉu vi ankoraŭ ne konscias nek komprenas? ĉu via koro estas obstinigita?
Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?
Okulojn havante, ĉu vi ne vidas? kaj orelojn havante, ĉu vi ne aŭdas? kaj ĉu vi ne memoras?
When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.
Kiam mi dispecigis la kvin panojn por la kvin mil, kiom da korboj da fragmentoj vi kolektis? Ili respondis al li: Dek du.
And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven.
Kaj kiam la sep por la kvar mil, kiom da korbegoj da fragmentoj vi kolektis? Kaj ili respondis al li: Sep.
And he said unto them, How is it that ye do not understand?
Kaj li diris al ili: Ĉu vi ankoraŭ ne komprenas?
And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.
Kaj ili alvenis al Betsaida. Kaj oni alkondukis al li blindulon, kaj petegis, ke li tuŝu lin.
And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.
Kaj preninte la manon de la blindulo, li elkondukis lin ekster la vilaĝon; kaj kraĉinte sur liajn okulojn, kaj surmetinte la manojn sur lin, li demandis lin: Ĉu vi vidas ion?
And he looked up, and said, I see men as trees, walking.
Kaj li ekrigardis, kaj diris: Mi vidas homojn, ĉar mi vidas kvazaŭ arbojn irantajn.
After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.
Tiam denove li metis la manojn sur liajn okulojn; kaj li fikse rigardis, kaj resaniĝis, kaj vidis ĉion klare.
And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town.
Kaj li forsendis lin al lia domo, dirante: Nepre ne eniru en la vilaĝon.
And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Cæsarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?
Kaj eliris Jesuo kaj liaj disĉiploj en la vilaĝojn de Cezarea Filipi; kaj sur la vojo li demandis siajn disĉiplojn, dirante al ili: Kiu, diras la homoj, ke mi estas?
And they answered, John the Baptist: but some say, Elias; and others, One of the prophets.
Kaj ili respondis al li: Johano, la Baptisto; laŭ aliaj: Elija; kaj laŭ aliaj: Unu el la profetoj.
And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.
Kaj li demandis ilin: Sed vi — kiu vi diras, ke mi estas? Petro responde diris al li: Vi estas la Kristo.
And he charged them that they should tell no man of him.
Kaj li admonis ilin, ke ili diru al neniu pri li.
And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again.
Kaj li komencis instrui al ili, ke la Filo de homo devas multe suferi, kaj esti rifuzita de la pliaĝuloj kaj la ĉefpastroj kaj la skribistoj, kaj esti mortigita, kaj post tri tagoj releviĝi.
And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.
Kaj li parolis tiun diron malkaŝe. Kaj Petro prenis lin, kaj komencis admoni lin.
But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.
Sed turninte sin kaj rigardante la disĉiplojn, li admonis Petron, dirante: Iru malantaŭ min, Satano, ĉar vi havas pensojn ne laŭ Dio, sed laŭ homoj.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
Kaj alvokinte al si la homamason kun siaj disĉiploj, li diris al ili: Se iu volas veni post mi, li abnegaciu sin, kaj levu sian krucon, kaj sekvu min.
For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it.
Ĉar kiu volos savi sian animon, tiu ĝin perdos; kaj kiu perdos sian animon pro mi kaj pro la evangelio, tiu ĝin savos.
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?
Ĉar kiel profitus homo, se li gajnus la tutan mondon kaj perdus sian animon?
Or what shall a man give in exchange for his soul?
Ĉar kion homo donu interŝanĝe por sia animo?
Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.
Ĉar kiu hontos pri mi kaj miaj paroloj antaŭ ĉi tiu adultema kaj peka generacio, pri tiu ankaŭ hontos la Filo de homo, kiam li venos en la gloro de sia Patro kun la sanktaj anĝeloj.