Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt;
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen, die oprechtelijk wandelen;
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner gunstgenoten bewaren.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Dan zult gij verstaan gerechtigheid, en recht, en billijkheden, en alle goed pad.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk zijn;
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden;
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Om u te redden van den kwaden weg, van den man, die verkeerdheden spreekt;
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
Van degenen, die de paden der oprechtheid verlaten, om te gaan in de wegen der duisternis;
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
Die blijde zijn in het kwaad doen, zich verheugen in de verkeerdheden des kwaden;
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
Welker paden verkeerd zijn, en afwijkende in hun sporen;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende, die met haar redenen vleit;
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
Die den leidsman harer jonkheid verlaat, en het verbond haars Gods vergeet;
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Want haar huis helt naar den dood, en haar paden naar de overledenen.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Allen die tot haar ingaan, zullen niet wederkomen, en zullen de paden des levens niet aantreffen;
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Opdat gij wandelt op den weg der goeden, en houdt de paden der rechtvaardigen.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten zullen daarin overblijven;
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden, en de trouwelozen zullen er van uitgerukt worden.