Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
Da Muren var bygget, lod jeg Portfløjene indsætte, og Dørvogterne, Sangerne og Leviterne blev ansat.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Overbefalingen over Jerusalem gav jeg min Broder Hanani og Borgøversten Hananja; thi han var en pålidelig Mand og frygtede Gud som få;
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
og jeg sagde til dem: "Jerusalems Porte må ikke åbnes, før Solen står højt på Himmelen; og medens den endnu står der, skal man lukke og stænge Portene og sætte Jerusalems Indbyggere på Vagt, hver på sin Post, hver ud for sit Hus!"
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Men Byen var udstrakt og stor og dens Indbygere få, og Husene var endnu ikke opbygget.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Da skød min Gud mig i Sinde at samle de store, Forstanderne og Folket for at indføre dem i Slægtsfortegnelser. Og da fandt jeg Slægtebogen over dem, der først var draget op, og i den fandt jeg skrevet:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra Land flygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel havde ført dem bort, men nu vendte de til bage til Jerusalem og Juda, hver til sin By;
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
de kom sammen med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Azarja, Ra'amja, Nahamani, Mordokaj, Bilsjan, Misperet, Bigvaj, Nehum og Ba'ana. Tallet på Mændene i Israels Folk var:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Par'osj's Efterkommere 2172,
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Sjefatjas Efterkommere 372,
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Aras Efterkommere 652,
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Pahat-Moabs Efterkommere, Jesuas og Joabs Efterkommere, 2818,
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Elams Efterkommere 1254,
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Zattus Efterkommere 845,
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Zakkajs Efterkommere 760,
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Binnujs Efterkommere 648,
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Bebajs Efterkommere 628,
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Azgads Efterkommere 2322,
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Adonikams Efterkommere 667,
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Bigvajs Efterkommere 2067,
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Adins Efterkommere 655,
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Aters Efterkommere gennem Hizkija 98,
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Hasjums Efterkommere 328,
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Bezajs Efterkommere 324,
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Harifs Efterkommere 112,
The children of Gibeon, ninety and five.
Gibeons Efterkommere 95,
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Mændene fra Betlehem og Netofa 188,
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Mændene fra Anatot 128,
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Mændene fra Bet-Azmavet 42,
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Mændene fra Hirjat-Jearim, Kefra og Be'erot 743;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Mændene fra Rama og Geba 621,
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Mændene fra Mikmas 122,
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Mændene fra Betel og Aj 123,
The men of the other Nebo, fifty and two.
Mændene fra det andet Nebo 52,
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
det andet Elams Efterkommere 1254,
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harims Efterkommere 320,
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Jerikos Efterkommere 345,
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Lods, Hadids og Onos Efterkommere 721,
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Sena'as Efterkommere 3930.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973,
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Immers Efterkommere 1052,
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Pasjhurs Efterkommere 1247,
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harims Efterkommere 1017.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas Efterkommere 74.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Tempelsangerne var: Asafs Efterkommere 148.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og Sjobajs Efterkommere 138.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Keros's, Si'as, Padons,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Lebanas, Hagabas, Salmajs,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Hanans, Giddels, Gahars,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Reajas, Rezins, Nekodas,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Gazzams, Uzzas, Paseas,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Besajs, Me'uniternes, Nefusiternes,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Bakbuks, Hakufas, Harhurs,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Bazluts, Mehidas, Harsjas,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Barkos's, Siseras, Temas,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Nezias og Hatifas Efterkommere.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Efterkommerne af Salomos Trælle var: Sotajs, Soferets, Peridas,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Ja'alas, Darkons, Giddels,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Hazzebajims og Amons Efterkommere.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Alle Tempeltrælle og Efferkommerne af Salomos Trælle var tilsammen 392.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addon og Immer, kunde ikke opgive, hvorvidt deres Fædrenehuse og Slægt hørte til Israeliterne:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 642.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
Og følgende Præster: Habajas, Hakoz's og Barzillajs Efterkommere; denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og var blevet opkaldt efter dem.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem; derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en Præst med Urim og Tummim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Hele Menigheden udgjorde 42360
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7337, hvor til kom 245 Sangere og Sangerinder.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Deres Heste udgjorde 736, deres Mulddyr 245,
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
deres Kameler 435 og deres Æsler 6720.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
En Del af Fædrenehusenes Overhoveder ydede Tilskud til Byggearbejdet. Statholderen gav til Byggesummen 1000 Drakmer Guld, 50 Skåle og 30 Præstekjortler.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Af Fædrenehusenes Overhoveder gav nogle til Byggesummen 20.000 Drakmer Guld og 2.200 Miner Sølv.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Og hvad det øvrige Folk gav, løb op til 20.000 Drakmer Guld, 2.000 Miner Sølv og 67 Præstekjortler.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
Derpå bosatte Præsterne, Leviterne og en Del af Folket sig i Jerusalem og dets Område, men Sangerne, Dørvogterne og hele det øvrige Israel i deres Byer.