Genesis 36

Now these are the generations of Esau, who is Edom.
Dette er Esaus, det er Edoms, Slægtsbog.
Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite;
Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Døtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zibons Søn,
And Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth.
og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot.
And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel;
Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Reuel,
And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan.
og Obolibama fødte Jeusj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land.
And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.
Derpå tog Esau sine Hustruer sine Sønner og Døtre, hele sin Husstand, sit Kvæg og al den Ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans Land, og drog til Landet lige over for sin Broder Jakob;
For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle.
deres Gods var for meget til, at de kunde bo sammen, og deres. Udlændigheds Land kunde ikke rumme dem, så store var deres. Hjorde;
Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.
og Esau bosatte sig i Seirs. Bjerge; Esau, det er Edom.
And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:
Dette er Esaus Slægtebog, han, som var Stamfader til Edomiterne i Seirs Bjerge.
These are the names of Esau's sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau.
Følgende var Esaus Sønners Navne: Elifaz, en Søn af Esaus Hustru Ada, og Reuel, en Søn af Esaus Hustru Basemat.
And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.
Elifazs Sønner var Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz.
And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau's wife.
Timna, som var Esaus Søn Elifazs Medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus Hustru Adas Sønner.
And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau's wife.
Følgende var Reuels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var Esaus Hustru Basemats Sønner.
And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.
Følgende var Sønner af Esaus Hustru Oholibama, Datter af Zibons Søn Ana; hun fødte for Esau: Jeusj, Jalam og Kora.
These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,
Følgende var Esaus Sønners Stammehøvdinger: Elifaz's, Esaus førstefødtes, Sønner: Høvdingeroe Teman, Omar, Zefo, Henaz,
Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.
Kora, Gatam og Amalek. Det var de fra Elifaz stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Adas Sønner.
And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife.
Følgende var Esaus Søn Reuels Sønner: Høvdingerne Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var de fra Reuel stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Esaus Hustru Basemats Sønner.
And these are the sons of Aholibamah Esau's wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau's wife.
Følgende var Esaus Hustru Oholibamas Sønner: Høvdingerne Jeusj, Jalam og Kora. Det var de Høvdinger, der stammede fra Oholibama, Esaus Hustru, Anas Datter.
These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.
Det var Esaus Sønner, og det var deres Stammehøvdinger; det var Edom.
These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,
Følgende var Horiten Seirs Sønner, Landets oprindelige Befolkning: Lotan, Sjobal, Zibon, Ana,
And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.
Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammebøvdinger, Seirs Sønner i Edoms Land.
And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna.
Lotans Sønner var Hori og Hemam, og Lotans Søster var Timna.
And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.
Følgende var Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam.
And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.
Følgende var Zibons Sønner: Aja og Ana. Det var denne Ana, som fandt de varne Kilder i Ørkenen, da han vogtede sin Fader Zibons Æsler.
And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.
Følgende var Anas Børn: Disjon og Oholibama, Anas Datter.
And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
Følgende var Disjons Sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran.
The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.
Følgende var Ezers Sønner: Bilhan, Zåvan og Akan.
The children of Dishan are these; Uz, and Aran.
Følgende var Risjons Sønner: Uz og Aran.
These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,
Følgende var Horiternes Stammehøvdinger: Høvdingerne Lotan, Sjobal, Zibon, Ana,
Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.
Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger efter deres Stammer i Seirs Land.
And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.
Følgende var de Konger, der herskede i Edoms Land, før Israeliterne fik Konger:
And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah.
Bela, Beors Søn, herskede i Edom; hans By hed Dinbaba.
And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.
And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead.
Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted.
And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Kongei hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit.
And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.
Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.
And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
Da Samla døde, blev Sjaul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted.
And Saul died, and Baal–hanan the son of Achbor reigned in his stead.
Da Sjaul døde, blev Bål Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.
And Baal–hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
Da Bål Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pau, og hans Hustru hed Mehetabel, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.
And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,
Følgende var Navnene på Esaus Stammehøvdinger efter deres Slægter, Bosteder og Navne: Høvdingerne Timna, Alva, Jetet,
Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
Oholibama, Ela, Pinon,
Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
Kenaz, Teman, Mibzar
Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.
Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger efter deres Boliger i det Land, de fik i Eje. Det var Esau, Edoms Fader.