Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
A když byla dostavena zed, a zavěsil jsem vrata, a ustanoveni byli vrátní i zpěváci i Levítové,
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Poručil jsem Chananovi bratru svému, a Chananiášovi hejtmanu hradu Jeruzalémského, (proto že on byl muž věrný a bohabojný nad mnohé),
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
A řekl jsem jim: Nechť nebývají otvírány brány Jeruzalémské, až obejde slunce, a když ti, jenž tu stávají, zavrou brány, vy ohledejte. A tak postavil jsem stráž z obyvatelů Jeruzalémských, každého v stráži jeho, a každého naproti domu jeho.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Město pak to bylo široké a veliké, ale lidu málo v ohradě jeho, a domové nebyli vystaveni.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Protož dal mi to Bůh můj v srdce mé, že jsem shromáždil přednější, a knížata i lid, aby byli vyčteni podlé pořádku rodů. I nalezl jsem knihu o rodu těch, kteříž se byli prvé přestěhovali, a našel jsem v ní napsáno:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Tito jsou lidé té krajiny, kteříž šli z zajetí a přestěhování toho, jakž je byl přestěhoval Nabuchodonozor král Babylonský, a navrátili se do Jeruzaléma a do Judstva, jeden každý do města svého.
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Kteříž přišli s Zorobábelem, s Jesua, s Nehemiášem, Azariášem, Raamiášem, Nachamanem, Mardocheem, Bilsanem, Misperetem, Bigvajem, Nechumem, Baanou, počet mužů z lidu Izraelského:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Synů Farosových dva tisíce, sto sedmdesát dva;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Synů Sefatiášových tři sta sedmdesát dva;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Synů Arachových šest set padesát dva;
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Synů Pachat Moábových, synů Jesua a Joábových, dva tisíce, osm set a osmnáct;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synů Elamových tisíc, dvě stě padesát čtyři;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Synů Zattuových osm set čtyřidceti pět;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Synů Zakkai sedm set a šedesát;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Synů Binnui šest set čtyřidceti osm;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Synů Bebai šest set dvadceti osm;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Synů Azgadových dva tisíce, tři sta dvamecítma;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Synů Adonikamových šest set šedesáte sedm;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Synů Bigvai dva tisíce, šedesáte sedm;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Synů Adinových šest set padesát pět;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Synů Aterových z Ezechiáše devadesát osm;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Synů Chasumových tři sta dvadceti osm;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Synů Bezai tři sta dvadceti čtyři;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Synů Charifových sto a dvanáct;
The children of Gibeon, ninety and five.
Synů Gabaonitských devadesát pět;
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Mužů Betlémských a Netofatských sto osmdesát osm;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Mužů Anatotských sto dvadceti osm;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Mužů Betazmavetských čtyřidceti dva;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Mužů Kariatjeharimských, Kafirských a Berotských sedm set čtyřidceti a tři;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Mužů Ráma a Gabaa šest set dvadceti jeden;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Mužů Michmas sto dvadceti dva;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Mužů z Bethel a Hai sto dvadceti tři;
The men of the other Nebo, fifty and two.
Mužů z Nébo druhého padesáte dva;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Synů Elama druhého tisíc, dvě stě padesát čtyři;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Synů Charimových tři sta dvadceti;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Synů Jerecho tři sta čtyřidceti pět;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Synů Lodových, Chadidových a Onových sedm set dvadceti jeden;
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Synů Senaa tři tisíce, devět set a třidceti.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Kněží: Synů Jedaiášových z domu Jesua devět set sedmdesát tři;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Synů Immerových tisíc, padesát dva;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Synů Paschurových tisíc, dvě stě čtyřidceti sedm;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Synů Charimových tisíc a sedmnáct.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Levítů: Synů Jesua a Kadmiele, synů Hodevášových sedmdesát čtyři.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Zpěváků: Synů Azafových sto čtyřidceti osm.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Vrátných: Synů Sallumových, synů Aterových, synů Talmonových, synů Akkubových, synů Chatita, synů Sobai, sto třidceti osm.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Netinejských: Synů Zicha, synů Chasufa, synů Tabbaot,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Synů Keros, synů Sia, synů Fadon,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Synů Lebana, synů Chagaba, synů Salmai,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Synů Chanan, synů Giddel, synů Gachar,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Synů Reaia, synů Rezin, synů Nekoda,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Synů Gazam, synů Uza, synů Paseach,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Synů Besai, synů Meunim, synů Nefisesim,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Synů Bakbuk, synů Chakufa, synů Charchur,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Synů Bazlit, synů Mechida, synů Charsa,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Synů Barkos, synů Sisera, synů Tamach,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Synů Neziach, synů Chatifa,
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Synů služebníků Šalomounových, synů Sotai, synů Soferet, synů Ferida,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Synů Jaala, synů Darkon, synů Giddel,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Synů Sefatiášových, synů Chattil, synů Pocheret Hazebaim, synů Amon,
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Všech Netinejských a synů služebníků Šalomounových tři sta devadesát dva.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Tito také byli, kteříž vyšli z Telmelach a Telcharsa: Cherub, Addon a Immer. Ale nemohli prokázati rodu otců svých a semene svého, že by z Izraele byli.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Synů Delaiášových, synů Tobiášových, synů Nekodových šest set čtyřidceti dva.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
A z kněží: Synové Chabaiášovi, synové Kózovi, synové Barzillai toho, kterýž pojav sobě z dcer Barzillai Galádského manželku, nazván jest jménem jejich.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ti vyhledávali jeden každý zapsání o sobě, chtíce prokázati rod svůj, ale nenašlo se. A protož zbaveni jsou kněžství.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
A zapověděl jim Tirsata, aby nejedli z věcí svatosvatých, dokudž by nestál kněz s urim a tumim.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Všeho toho shromáždění pospolu čtyřidceti a dva tisíce, tři sta a šedesát,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Kromě služebníků jejich a děvek jejich, jichž bylo sedm tisíc, tři sta třidceti sedm. A mezi nimi bylo zpěváků a zpěvakyní dvě stě čtyřidceti pět.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Koní jejich sedm set třidceti šest, mezků jejich dvě stě čtyřidceti pět,
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
Velbloudů čtyři sta třidceti pět, oslů šest tisíc, sedm set a dvadceti.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Tehdy někteří z knížat čeledí otcovských dávali ku potřebám. Tirsata dal na poklad tisíc drachem zlata, bání padesát, sukní kněžských pět set a třidceti.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
Knížata také čeledí otcovských dali na poklad ku potřebám dvadceti tisíc drachem zlata, a stříbra liber dva tisíce a dvě stě.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Což pak dali jiní z lidu, bylo zlata dvadcet tisíc drachem, a stříbra dva tisíce liber, a sukní kněžských šedesát sedm.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
A tak osadili se kněží a Levítové, a vrátní i zpěváci, lid a Netinejští, i všecken Izrael v městech svých. I nastal měsíc sedmý, a synové Izraelští byli v městech svých.