Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
A kad je zid bio sagrađen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su čuvari na vratima i pjevači i leviti.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrđave, jer je ovaj bio čovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
Rekao sam im: "Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete između žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kući.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odličnike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu nađoh zapisano:
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Paroševih sinova: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva!
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuće osam stotina i osamnaest;
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
sinova Elamovih: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Zatuovih sinova: osam stotina četrdeset i pet;
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset;
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Binujevih sinova: šest stotina četrdeset i osam;
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam;
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Azgadovih sinova: dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva;
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam;
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Bigvajevih sinova: dvije tisuće šezdeset i sedam;
The children of Adin, six hundred fifty and five.
sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet;
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam;
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Besajevih sinova: trista dvadeset i četiri;
The children of Hariph, an hundred and twelve.
sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;
The children of Gibeon, ninety and five.
Gibeonovih sinova: devedeset i pet;
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan;
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri;
The men of the other Nebo, fifty and two.
ljudi iz Neba: pedeset i dva;
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
sinova drugoga Elama: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
The children of Harim, three hundred and twenty.
Harimovih sinova: trista dvadeset;
The children of Jericho, three hundred forty and five.
ljudi iz Jerihona: trista četrdeset i pet;
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
sinova Senajinih: tri tisuće devet stotina i trideset.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Svećenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Imerovih sinova: tisuću pedeset i dva;
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
sinova Fašhurovih: tisuću dvjesta četrdeset i sedam;
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Harimovih sinova: tisuću i sedamnaest.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i četiri.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Pjevača: Asafovih sinova: stotinu četrdeset i osam.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Slijedeći ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina četrdeset i dva.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
A od svećenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileađanina te uzeo njegovo ime.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naći: bili su isključeni iz svećeništva
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumin.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica,
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset vrčeva, trideset svećeničkih haljina.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće dvije stotine mina srebra.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.