Matthew 6

Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima.
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!"
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
"Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
"Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
Vi, dakle, ovako molite: 'Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!
Give us this day our daily bread.
Kruh naš svagdanji daj nam danas!
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim!
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!'"
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
"Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski.
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka."
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
"I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
"Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.
For where your treasure is, there will your heart be also.
Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce."
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
"Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo.
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi - tamna, kolika će istom tama biti?"
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
"Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
"Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?"
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
"Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu.
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
"Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?'
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova."