Acts 5

But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,
Neki pak čovjek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Safirom proda imanje
And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
pa u dogovoru sa ženom odvoji nešto od utrška, a samo jedan dio donese i postavi pred noge apostolima.
But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?
Petar mu reče: "Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja?
Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.
Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!"
And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.
Kako Ananija ču te riječi, sruši se i izdahnu. I silan strah spopade sve koji su to čuli.
And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.
Nato ustanu mladići, poviju ga, iznesu i pokopaju.
And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.
Nakon otprilike tri sata uđe njegova žena ne znajući što se dogodilo.
And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.
Petar joj reče: "Reci mi, jeste li za toliko dali imanje?" Ona odgovori: "Da, za toliko."
Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.
A Petar će joj: "Što vam bi da se složiste iskušati Duha Gospodnjega? Eto na vratima nogu onih koji ti pokopaše muža! I tebe će iznijeti!"
Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.
Ona se umah sruši do njegovih nogu i izdahnu. Oni mladići uđu, nađu je mrtvu, iznesu je i pokopaju uz muža.
And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
I silan strah spopade cijelu Crkvu i sve koji su to čuli.
And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.
Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u Trijemu Salomonovu.
And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.
Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao.
And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)
I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu
Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.
tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih.
There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.
A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali.
Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,
Onda se podiže veliki svećenik i sve njegove pristaše - sljedba saducejska.
And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.
Puni zavisti, pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu.
But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,
Ali anđeo Gospodnji noću otvori vrata tamnice, izvede ih i reče:
Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.
"Pođite i postojano u Hramu navješćujte narodu sve riječi Života ovoga."
And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.
Poslušni, u praskozorje su ušli u Hram te naučavali. Uto stiže veliki svećenik i njegove pristaše, sazovu Vijeće i sve starješinstvo sinova Izraelovih pa pošalju u zatvor da ih dovedu.
But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,
Kad stražari stigoše onamo, ne nađoše ih u tamnici pa se vrate i jave:
Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.
"Zatvor smo našli sa svom pomnjom zatvoren i čuvare na straži pred vratima, ali kad smo otvorili, nikoga unutra ne nađosmo."
Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.
Kad su hramski zapovjednik i veliki svećenici čuli te riječi, u nedoumici su se pitali što bi to moglo biti.
Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.
Nato netko pristigne i dojavi im: "Eno, ljudi koje baciste u tamnicu, u Hramu stoje i uče narod."
Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.
Tada zapovjednik sa stražarima ode te ih dovede - ne na silu jer se bojahu da ih narod ne kamenuje.
And when they had brought them, they set them before the council: and the high priest asked them,
Dovedoše ih i privedoše pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita:
Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.
"Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka."
Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.
Petar i apostoli odvrate: "Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!
The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.
Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo.
Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.
Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha.
And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.
I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju."
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
Nato se oni razgnjeviše i htjedoše ih ubiti.
Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;
Ali ustade u Vijeću neki farizej imenom Gamaliel, zakonoznanac, kojega je poštovao sav narod. On zapovjedi da ljude načas izvedu
And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.
pa će vijećnicima: "Izraelci, dobro promislite što ćete s tim ljudima.
For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.
Ta prije nekog vremena podiže se Teuda tvrdeći da je netko, i uza nj prista oko četiri stotine ljudi. Bi smaknut i sve mu se pristaše razbjegoše i netragom ih nesta.
After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.
Nakon toga se u dane popisa podiže Juda Galilejac i odvuče narod za sobom. I on propade i sve mu se pristaše raspršiše.
And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:
I sad evo kanite se, velim vam, tih ljudi i otpustite ih. Jer ako je taj naum ili to djelo od ljudi, propast će;
But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.
ako li je pak od Boga, nećete ga moći uništiti - da se i s Bogom u ratu ne nađete." Poslušaju ga
And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.
pa dozovu apostole, išibaju ih, zapovjede im da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste.
And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.
Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
I svaki su dan u Hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista, Isusa.