Psalms 77

I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me.
(По слав. 76) За първия певец. За Едутун. Псалм на Асаф. Гласът ми се издига към Бога и викам; гласът ми се издига към Бога и Той ще ме чуе.
In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.
В деня на нещастието си потърсих Господа; нощем ръката ми беше протегната, без да отпадне, душата ми отказваше да се утеши.
I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.
Спомнях си за Бога и въздишах, размислях и духът ми отпадаше. (Села.)
Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak.
Ти държа отворени клепачите на очите ми, смутих се и не мога да продумам.
I have considered the days of old, the years of ancient times.
Размислих за дните на древността, за годините на старите времена.
I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.
Спомням си песента си в нощта, размислям в сърцето си и духът ми изследва.
Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more?
Господ до века ли ще отхвърля и няма вече да покаже благоволение?
Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore?
Милостта Му престанала ли е навеки? Престанало ли е словото Му от поколение в поколение?
Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.
Забравил ли е Бог да бъде милостив? Затворил ли е в гнева Си благите Си милости? (Села.)
And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.
Тогава казах: Това е мъката ми — да мисля, че десницата на Всевишния се е изменила.
I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old.
Ще си спомня делата на ГОСПОДА; да, ще си спомня Твоите чудеса от древността.
I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings.
Ще размишлявам и за цялото Ти дело и ще разсъждавам за делата Ти.
Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?
Боже, Твоят път е в святост. Кой бог е велик като нашия Бог?
Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.
Ти си Бог, който върши чудеса; изявил си силата Си между народите.
Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah.
Изкупил си народа Си с издигната ръка, синовете на Яков и Йосиф. (Села.)
The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled.
Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и потръпнаха, и бездните се разтрепериха.
The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad.
Облаците изляха вода, небосводът издаде глас и стрелите Ти профучаха наоколо.
The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.
Гласът на Твоя гръм бе във вихрушката, светкавиците осветиха света, земята се разтрепери и се разклати.
Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known.
Пътят Ти е в морето и пътеките Ти — в големи води, и следите Ти не се познават.
Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.
Водил си Своя народ като стадо чрез ръката на Мойсей и Аарон.