Mark 15

And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.
А веднага на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците, и целият Синедрион направиха съвещание и като вързаха Иисус, Го отведоха и Го предадоха на Пилат.
And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews? And he answering said unto him, Thou sayest it.
И Пилат Го попита: Ти ли си юдейският Цар? А Той му отговори и му каза: Ти казваш.
And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing.
И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.
And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold how many things they witness against thee.
А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!
But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.
Но Иисус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.
Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired.
А на всеки празник той им пускаше по един затворник, когото биха поискали.
And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection.
А имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които във времето на бунта бяха извършили убийство.
And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them.
А множеството, като викаше, започна да иска от Пилат да направи за тях, каквото имаше обичай да прави.
But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews?
А Пилат в отговор им каза: Искате ли да ви пусна юдейския Цар?
For he knew that the chief priests had delivered him for envy.
Защото знаеше, че главните свещеници Го бяха предали от завист.
But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them.
Но главните свещеници подбудиха множеството да иска да им пусне по-добре Варава.
And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?
Пилат пак в отговор им каза: Тогава какво да направя с Този, когото наричате юдейския Цар?
And they cried out again, Crucify him.
А те пак изкрещяха: Разпъни Го!
Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him.
А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!
And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified.
Тогава Пилат, като искаше да угоди на множеството, им пусна Варава, а Иисус би и Го предаде на разпятие.
And the soldiers led him away into the hall, called Prætorium; and they call together the whole band.
И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест в преторията, и свикаха цялата дружина.
And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head,
И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата Му.
And began to salute him, Hail, King of the Jews!
И започнаха да Го поздравяват с думите: Привет, Царю юдейски!
And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.
И Го удряха по главата с тръстика и Го заплюваха, и Му се кланяха, като коленичеха.
And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him.
И след като Му се подиграха, Му съблякоха пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън, за да Го разпънат.
And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.
И накараха някой си Симон Киринееца, бащата на Александър и Руф, който минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му.
And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
И заведоха Иисус на мястото Голгота, което значи Лобно място.
And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.
И Му дадоха да пие вино смесено със смирна, но Той не прие.
And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.
И като Го разпънаха, си разделиха дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, за да определят кой какво да вземе.
And it was the third hour, and they crucified him.
А беше третият час, когато Го разпънаха.
And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.
И надписът на обвинението Му беше написан така: Юдейският Цар.
And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left.
И с Него разпънаха и двама разбойника – един от дясната Му страна и един от лявата Му страна.
And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.
(И се изпълни писанието, което казва: "И към престъпници беше причислен.")
And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days,
И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш,
Save thyself, and come down from the cross.
спаси Себе Си и слез от кръста!
Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.
Подобно и главните свещеници с книжниците Му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!
Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.
Нека Христос, Царят на Израил, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с Него Го ругаеха.
And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.
А в шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час.
And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?
И в деветия час Иисус извика със силен глас: Елои, Елои, лама савахтани?, което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
А някои от стоящите там като чуха, казаха: Ето, вика Илия.
And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.
И един изтича, натопи гъба в оцет, набучи я на тръстика и Му я даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го свали!
And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.
А Иисус, като нададе силен вик, издъхна.
And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.
И завесата на храма се раздра на две от горе до долу.
And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.
А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така (извика и) издъхна, каза: Наистина този Човек беше Божи Син.
There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;
Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена, Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия;
(Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.
които, когато Иисус беше в Галилея, Го следваха и Му служеха. Имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Ерусалим.
And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,
И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, тоест денят преди съботата,
Joseph of Arimathaea, an honourable counsellor, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus.
дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Иисус.
And Pilate marvelled if he were already dead: and calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead.
А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, го попита дали е мъртъв от дълго време.
And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.
И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф.
And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.
А той купи плащаница и като Го сне, Го обви в плащаницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и търколи камък върху вратата на гроба.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.
А Мария Магдалена и Мария, майката на Йосия, гледаха къде Го полагат.