Mark 16

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.
А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и да Го помажат.
And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.
И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.
And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?
И говореха помежду си: Кой ще ни отърколи камъка от вратата на гроба?
And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.
Но когато вдигнаха очи, видяха, че камъкът беше преместен, а той беше много голям.
And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.
И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша облечен в бели дрехи седеше отдясно, и много се уплашиха.
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.
А той им каза: Не се плашете. Вие търсите Иисус Назарянина, който беше разпънат. Той възкръсна! Няма Го тук. Ето мястото, където Го положиха.
But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.
Но идете и кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея. Там ще Го видите, както ви каза.
And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.
И те излязоха и побягнаха от гроба, защото трепет и ужас ги бяха обзели; и на никого нищо не казаха, защото се бояха.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.
И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем демона.
And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.
Тя отиде и извести на тези, които Го бяха придружавали и които жалееха и плачеха за Него.
And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.
Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го била видяла, не повярваха.
After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.
След това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха и отиваха на село.
And they went and told it unto the residue: neither believed they them.
И те отидоха и известиха на другите; но на тях също не повярваха.
Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.
После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;
И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят,
They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.