Luke 10

After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.
След това Господ определи други седемдесет души и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място, където Сам Той щеше да отиде.
Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.
И им каза: Жетвата е изобилна, а работниците – малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.
Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.
Идете! Ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.
Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.
Не носете нито кесия, нито торба, нито сандали и никого по пътя не поздравявайте.
And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.
И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на този дом!
And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again.
И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него; но ако не бъде, ще се върне на вас.
And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.
И в същата къща останете; и яжте и пийте, каквото ви дадат, защото работникът заслужава своята заплата. Не се премествайте от къща в къща.
And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:
И като влизате в някой град и те ви приемат, яжте, каквото ви сложат.
And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.
И изцелявайте болните в него и им казвайте: Божието царство е наближило до вас.
But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say,
А като влезете в някой град и те не ви приемат, излезте на улиците му и кажете:
Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.
И праха, който е полепнал по краката ни от вашия град, отърсваме против вас; но това да знаете, че Божието царство е наближило.
But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.
Казвам ви: По-леко ще бъде на Содом в онзи ден, отколкото на този град.
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.
Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудесата, които се извършиха във вас, те отдавна биха се покаяли, седящи във вретище и пепел.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас.
And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.
И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще бъдеш свален.
He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.
Който слуша вас, Мен слуша; и който отхвърля вас, Мен отхвърля; а който отхвърля Мен, отхвърля Онзи, който Ме е пратил.
And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.
И седемдесетте се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето Име и демоните ни се покоряват.
And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
А Той им каза: Видях Сатана да пада от небето като светкавица.
Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.
Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди.
Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.
Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са записани на небесата.
In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.
В същия час Иисус се зарадва в Духа и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, че си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.
Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отец, никой не знае кой е Синът; и никой не знае кой е Отец, освен Синът и онзи, на когото Синът би благоволил да открие.
And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:
И като се обърна към учениците, им каза насаме: Блажени очите, които виждат това, което вие виждате.
For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.
Защото, казвам ви, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха; и да чуят това, което вие чувате, и не чуха.
And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?
И ето, един законник стана и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?
He said unto him, What is written in the law? how readest thou?
А Той му каза: Какво е писано в закона? Как го четеш ти?
And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.
А той в отговор каза: ?Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с целия си ум, и ближния си както себе си.“
And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.
Иисус му каза: Правилно отговори; това прави, и ще живееш.
But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?
Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Иисус: А кой е моят ближен?
And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.
В отговор Иисус каза: Един човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и си отидоха, като го оставиха полумъртъв.
And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.
А един свещеник случайно слизаше по онзи път и като го видя, подмина по отсрещната страна.
And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.
Също и един левит, като стигна на това място и го видя, подмина по отсрещната страна.
But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,
Но един самарянин, като пътуваше, дойде до мястото, където беше той, и като го видя, го съжали,
And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.
приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него.
And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.
А на следващия ден извади два динария, даде ги на гостилничаря и каза: Погрижи се за него и каквото похарчиш в повече, на връщане ще ти го заплатя.
Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?
Кой от тези тримата ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия сред разбойниците?
And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
А той отговори: Онзи, който му оказа милост. Иисус му каза: Иди и ти прави също така.
Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.
И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си.
And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word.
Тя имаше сестра на име Мария, която седна при краката на Иисус и слушаше словото Му.
But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.
А Марта, като беше заета с много прислужване, пристъпи и каза: Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи й тогава да ми помогне.
And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things:
Но Господ в отговор й каза: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща,
But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.
но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.