Genesis 9

And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.
И Бог благослови Ной и синовете му и им каза: Бъдете плодовити, умножавайте се и напълнете земята!
And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.
Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици; те с всичко, което пълзи по земята, и с всички морски риби са предадени в ръцете ви.
Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.
Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както зелената трева.
But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
Месо обаче с живота му, тоест с кръвта му, да не ядете.
And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man.
А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от ръката на човека, от ръката на всеки негов брат ще изискам живота на човека.
Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.
Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Божия образ направи Бог човека.
And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.
А вие бъдете плодовити и се множете, разпространявайте се по земята и се умножавайте по нея.
And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,
После Бог говори на Ной и на синовете му с него и каза:
And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;
Ето, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас,
And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.
и с всичко живо, което е с вас — птиците, добитъка и всичките земни животни, които са с вас — с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.
And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
Поставям завета Си с вас, че няма вече да се изтреби всяка плът от водите на потопа и няма вече да настане потоп да опустоши земята.
And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:
И Бог каза: Ето знакът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мен и вас, и всяко живо същество, което е с вас:
I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мен и земята.
And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:
Когато докарам облака на земята, дъгата ще се яви в облака,
And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.
и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас, и всяко живо същество от всяка плът, и водите няма вече да станат потоп, за да изтребят всяка плът.
And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.
Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да помня вечния завет между Бога и всяко живо същество от всяка плът, което е на земята.
And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.
И Бог каза на Ной: Това е белегът на завета, който поставих между Мен и всяка плът, която е на земята.
And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.
А синовете на Ной, които излязоха от ковчега, бяха Сим, Хам и Яфет. А Хам беше баща на Ханаан.
These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.
Тези трима бяха синове на Ной и от тях се насели цялата земя.
And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:
И Ной започна да обработва земята и насади лозе.
And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.
И като пи от виното, се опи и се разголи в шатрата си.
And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.
И Хам, бащата на Ханаан, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.
And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.
А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; а лицата им гледаха назад и не видяха голотата на баща си.
And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.
И когато Ной изтрезня от виното си и разбра какво му беше направил по-младият му син, каза:
And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.
Проклет да е Ханаан; слуга на слуги да бъде на братята си!
And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.
Каза още: Благословен ГОСПОД, Бог на Сим; и Ханаан да му бъде слуга!
God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.
Бог да разшири Яфет, и да се засели в шатрите на Сим; и Ханаан да му бъде слуга!
And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.
И след потопа Ной живя триста и петдесет години.
And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.
И всичките дни на Ной станаха деветстотин и петдесет години, и умря.