Genesis 8

And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;
Тогава Бог си спомни за Ной и за всичките животни и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега. И Бог направи вятър да мине по земята, и водите престанаха.
The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
И изворите на бездната и небесните прозорци се затвориха, и дъждът от небето спря.
And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
Малко по малко водите се оттегляха от земята и след сто и петдесет дни водите намаляха.
And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
А на седемнадесетия ден от седмия месец ковчегът заседна върху Араратските планини.
And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
И водите намаляваха непрестанно до десетия месец и в десетия месец, на първия ден от месеца, върховете на планините се показаха.
And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
И след четиридесет дни Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил,
And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
и изпрати гарвана, който, като излезе, летеше насам-натам, докато водите на земята пресъхнаха.
Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
И изпрати от себе си и гълъба, за да види дали са намалели водите по лицето на земята.
But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
Но гълъбът се върна при него в ковчега, понеже не намери почивка за краката си, защото водата беше още по лицето на цялата земя. И той простря ръката си и го взе, и го внесе при себе си в ковчега.
And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
И като почака още седем дни, пак изпрати гълъба от ковчега.
And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
И надвечер гълъбът се върна при него, и ето, имаше в клюна си току-що откъснат маслинен лист. Така Ной позна, че водите са намалели по земята.
And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
След това почака още седем дни и изпрати гълъба, и той вече не се върна при него.
And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
В шестстотин и първата година на живота на Ной, в първия месец, на първия ден от месеца, водата пресъхна на земята; и Ной вдигна покрива на ковчега и погледна, и ето, повърхността на земята беше изсъхнала.
And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
А във втория месец, на двадесет и седмия ден от месеца земята изсъхна.
And God spake unto Noah, saying,
Тогава Бог говори на Ной и каза:
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
Излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените на синовете ти с теб.
Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
Изведи със себе си всичко живо от всяка плът, което е с теб — птици, добитък и всичките пълзящи животни, които пълзят по земята — за да се размножават изобилно по земята, да се плодят и да се умножават по земята.
And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
И Ной излезе, и с него синовете му, жена му и жените на синовете му.
Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
И всичките животни, всичките пълзящи животни, всичките птици, всичко, което се движи по земята, според видовете си, излязоха от ковчега.
And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
И Ной издигна олтар на ГОСПОДА и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица, и принесе всеизгаряния на олтара.
And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
И ГОСПОД помириса благоухание на умилостивение и ГОСПОД каза в сърцето Си: Няма да проклинам вече земята поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, и няма вече друг път да поразя всичко живо, както направих.
While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
Докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.