Joshua 15

En het lot voor den stam der kinderen van Juda, naar hun huisgezinnen, was: aan de landpale van Edom, de woestijn Zin, zuidwaarts, was het uiterste tegen het zuiden;
Na ko te rota o te iwi o nga tama a Hura, he mea whakarite ki o ratou hapu, i tae atu ki te rohe ki a Eroma, ki te koraha o Hini ra ano whaka te tonga, ki te pito whakamutunga ki te tonga.
Zodat hun landpale, tegen het zuiden, het uiterste van de Zoutzee was; van de tong af, die tegen het zuiden ziet;
Ko to ratou rohe ki te tonga kei te pito ra ano o te Moana Tote, kei te matamata e anga ana whaka te tonga:
En zij gaat uit naar het zuiden tot den opgang van Akrabbim, en gaat door naar Zin, en gaat op van het zuiden naar Kades-barnea, en gaat door Hezron, en gaat op naar Adar, en gaat om Karkaa;
Na ka rere whaka te tonga o te pinakitanga o Akarapimi, ka haere atu ki Hini, a ka ahu whakarunga i te taha ki te tonga o Kareheparenea, na haere tonu, kei Heterono, ka anga ki runga, ki Arara, na ka whawhe kei Karakaa:
En gaat door naar Azmon, en komt uit aan de beek van Egypte; en de uitgangen dezer landpale zullen naar de zee zijn. Dit zal uw landpale tegen het zuiden zijn.
Na haere tonu whaka Atamono, a puta atu ki te awa o Ihipa; na ko nga pakarutanga atu o tena rohe kei te moana: ko te rohe tenei ki a koutou ki te tonga.
De landpale nu tegen het oosten zal de Zoutzee zijn, tot aan het uiterste van de Jordaan; en de landpale, aan de zijde tegen het noorden, zal zijn van de tong der zee, van het uiterste van de Jordaan.
A ko te rohe ki te rawhiti ko te Moana Tote tae noa ki te kongutuawa o Horano. A ko te rohe i te taha ki te raki i te kokoru o te moana i te kongutuawa o Horano:
En deze landpale zal opgaan tot Beth-hogla, en zal doorgaan van het noorden naar Beth-araba; en deze landpale zal opgaan tot den steen van Bohan, den zoon van Ruben.
A ka haere te rohe ki runga, ki Petehokora, a haere tonu i te raki o Petearapa; a ka ahu te rohe ki runga, ki te kohatu o Pohana tama a Reupena:
Verder zal deze landpale opgaan naar Debir, van het dal van Achor, en zal noordwaarts zien naar Gilgal, hetwelk tegen den opgang van Adummim is, die aan het zuiden der beek is. Daarna zal deze landpale doorgaan tot het water van En-semes, en haar uitgangen zullen wezen te En-rogel.
Na haere tonu te rohe ki runga, ki Repiri, atu i te raorao o Akoro, na ka anga atu whaka te raki ki te ritenga o Kirikara, o te wahi i mua mai o te pikitanga ki Arumine, ki tera i te taha tonga o te awa: a i haere tonu te rohe ma nga wai o Enehem ehe, a ko ona pakarutanga atu i Enerokere:
En deze landpale zal opgaan door het dal van den zoon van Hinnom, aan de zijde van den Jebusiet van het zuiden, dezelve is Jeruzalem; en deze landpale zal opwaarts gaan tot de spits van den berg, die voor aan het dal van Hinnom is, westwaarts, hetwelk in het uiterste van het dal der Refaieten is, tegen het noorden.
A i rere whakarunga te rohe ra te raorao o te tama a Hinomo ma te taha o to te Iepuhi whaka te tonga, ara o Hiruharama: a i haere tonu te rohe ki te tihi o te maunga e whakapae ana i mua o te raorao o Hinomo, whaka te hauauru, ki tera i te pito r awa o te raorao o Repaima whaka te raki:
Daarna zal deze landpale strekken van de hoogte des bergs tot aan de waterfontein Nefthoah, en uitgaan tot de steden van het gebergte Efron. Verder zal deze landpale strekken naar Baäla; deze is Kirjath-jearim.
A i whakatakotoria atu te rohe i te tihi o te maunga ki te puna wai o Nepetoa, a i puta atu ki nga pa o Maunga Eperona; a i whakatakotoria atu te rohe ki Paara, ara ki Kiriata Tearimi:
Daarna zal deze landpale zich omkeren van Baäla tegen het westen, naar het gebergte Seir, en zal doorgaan aan de zijde van den berg Jearim van het noorden; deze is Chesalon; en zij zal afkomen naar Beth-semes, en door Timna gaan.
Katahi ka whawhe atu te rohe i Paara, whaka te hauauru, ki Maunga Heira, a haere tonu atu ki te taha o Maunga Tearimi, ara o Keharono, ki te taha ki te raki, a ka heke ki raro ki Petehemehe, a haere tonu atu ki Timina:
Verder zal deze landpale uitgaan aan de zijde van Ekron, noordwaarts, en deze landpale zal strekken naar Sichron aan, en over den berg Baäla gaan, en uitgaan te Jabneel; en de uitgangen dezer landpale zullen zijn naar de zee.
A i puta tonu atu te rohe ki te taha o Ekerono, whaka te raki; a i whakatakotoria atu te rohe ki Hikirono, a haere tonu atu ki Maunga Paara, a puta tonu atu ki Iapaneere: a pakaru rawa atu te rohe kei te moana.
De landpale nu tegen het westen zal zijn tot de grote zee en derzelver landpale. Dit is de landpale der kinderen van Juda rondom heen, naar hun huisgezinnen.
A ko te rohe ki te hauauru kei te moana nui me tona pareparenga. Ko te rohe tenei ki nga tama a Hura a tawhio noa, ki tenei hapu, ki tenei hapu o ratou.
Doch Kaleb, den zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, naar den mond des HEEREN tot Jozua, de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron.
A i hoatu e ia he wahi ki a Karepe, ki te tama a Iepune i roto i nga tama a Hura, he mea ki mai hoki na Ihowa ki a Hohua, ko Kiriata Arapa, ara ko Heperona, ko taua Arapa nei te papa o Anaka.
En Kaleb verdreef van daar de drie zonen van Enak, Sesai, en Ahiman, en Talmai, geboren van Enak.
Na ka peia e Karepe i reira nga tama tokotoru a Anaka, a Hehai, a Ahimana, a Taramai, nga tama a Anaka.
En vandaar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir (de naam van Debir nu was te voren Kirjath-sefer).
Na ka haere atu ia i reira ki runga, ki nga tangata o Repiri: na ko te ingoa o Repiri i mua ko Kiriata Hepere.
En Kaleb zeide: Wie Kirjath-sefer zal slaan, en nemen haar in, dien zal ik ook mijn dochter Achsa tot een vrouw geven.
Na ka mea a Karepe, Ko te tangata e patua ai a Kiriata Hepere, a ka horo i a ia, ka hoatu e ahau a Akaha, taku tamahine hei wahine mana.
Othniël nu, de zoon van Kenaz, den broeder van Kaleb, nam haar in; en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw.
Na ka horo i a Otoniere, i te tama a Kenaha, a te teina o Karepe; a hoatu ana e ia tana tamahine, a Akaha hei wahine mana.
En het geschiedde, als zij tot hem kwam, zo porde zij hem aan, om een veld van haar vader te begeren; en zij sprong van den ezel af; toen sprak Kaleb tot haar: Wat is u?
A, i a ia e haere atu ana ki a ia, ka whakakikitia e ia te tane kia tonoa he mara i tona papa: a ka marere atu ia ki raro i te kaihe; na ka mea a Karepe ki a ia, He aha tau?
En zij zeide: Geef mij een zegen; dewijl gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. Toen gaf hij haar hoge waterwellingen en lage waterwellingen.
Na ka mea ia, Homai he manaaki ki ahau; i te mea kua whakanohoia ahau e koe ki te whenua i te tonga, homai ano hoki etahi puna wai ki ahau. Na hoatu ana e ia ki a ia nga puna o runga me nga puna o raro.
Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Juda, naar hun huisgezinnen.
Ko te wahi tupu tenei o te iwi o nga tama a Hura, o o ratou hapu.
De steden nu, van het uiterste van den stam der kinderen van Juda tot de landpale van Edom, tegen het zuiden, zijn: Kabzeel, en Eder, en Jagur,
A ko nga pa whakamutunga o te iwi o nga tama a Hura, ki te taha ki Eroma, whaka te tonga, ko Kapateere, ko Erere, ko Iakuru,
En Kina, en Dimona, en Adada,
Ko Kinaha, ko Rimona, ko Arara,
En Kedes, en Hazor, en Jithnan,
Ko Kerehe, ko Hatoro, ko Itinana,
Zif, en Telem, en Bealoth,
Ko Tiwhi, ko Tereme, ko Pearoto,
En Hazor-hadattha, en Kerioth-hezron, (dat is Hazor).
Ko Hatoro, ko Harata, ko Kerioto, ko Heterono, ara ko Hatoro,
Amam, en Sema, en Molada,
Ko Amama, ko Hema, ko Morara,
En Hazar-gadda, en Hesmon, en Beth-palet,
Ko Hatarakara, ko Hehemono, ko Peteperete,
En Hazar-sual, en Beer-seba, en Biz-jotheja,
Ko Hatarahuara, ko Peerehepa, ko Pitiotia,
Baäla, en Ijim, en Azem,
Ko Paara, ko Iimi, ko Eteme,
En Eltholad, en Chesil, en Horma,
Ko Eretorara, ko Kehiri, ko Horema,
En Ziklag, en Madmanna, en Sanzanna,
Ko Tikiraka, ko Maramana, ko Hanahana,
En Lebaoth, en Silhim, en Ain, en Rimmon. Al deze steden zijn negen en twintig en haar dorpen.
Ko Repaoto, ko Hirihimi, ko Aina, ko Rimono: e rua tekau ma iwa nga pa katoa me nga kainga o aua pa.
In de laagte zijn: Esthaol, en Zora, en Asna,
O te mania ko Ehetaoro, ko Torea, ko Ahena,
En Zanoah, en En-gannim, Tappuah, en Enam,
Ko Tanoa, ko Enekanimi, ko Tapua, ko Enama,
Jarmuth, en Adullam, Socho en Azeka,
Ko Iaramuta, ko Aturama, ko Hokoho, ko Ateka,
En Saaraim, en Adithaim, en Gedera, en Gederothaim; veertien steden en haar dorpen.
Ko Haraimi, ko Aritaimi, ko Kerera, ko Kererotaimi; kotahi tekau ma wha nga pa me nga kainga o aua pa.
Zenan, en Hadasa, en Migdal-gad,
Ko Tenana, ko Haraha, ko Mikirarakara,
En Dilan, en Mizpa, en Jokteel,
Ko Rireana, ko Mihipe, ko Iokoteere,
Lachis, en Bozkath, en Eglon,
Ko Rakihi, ko Pohokata, ko Ekerona,
En Chabbon, en Lahmas, en Chitlis,
Ko Kapono, ko Rahamama, ko Kitirihi,
En Gederoth, Beth-dagon, en Naäma, en Makkeda; zestien steden en haar dorpen.
Ko Kereroto, ko Peterakono, ko Naama, ko Makera; kotahi tekau ma wha nga pa me nga kainga o aua pa.
Libna, en Ether, en Asan,
Ko Ripina, ko Etere, ko Ahana,
En Jiftah, en Asna, en Nezib,
Ko Ipita, ko Ahena, ko Netipi,
En Kehila, en Achzib, en Mareza; negen steden en haar dorpen;
Ko Keira, ko Akatipi, ko Mareha: e iwa nga pa, me nga kainga o aua pa.
Ekron, en haar onderhorige plaatsen, en haar dorpen.
Ko Ekerono me ona pa ririki, me ona kainga:
Van Ekron, en naar de zee toe; alle, die aan de zijde van Asdod zijn, en haar dorpen;
Ko nga pa katoa e tata ana ki Aharoro o Ekerono atu a tae noa ki te moana, me nga kainga ano hoki o reira.
Asdod, haar onderhorige plaatsen en haar dorpen; Gaza, haar onderhorige plaatsen en haar dorpen, tot aan de rivier van Egypte; en de grote zee, en haar landpale.
Ko Aharoro me ona pa ririki, me ona kainga, ko Kaha me ona pa ririki, me ona kainga tae noa ki te awa o Ihipa, ki te moana nui ano hoki, me tona pareparenga.
Op het gebergte nu: Samir, en Jatthir, en Socho,
A, o nga maunga, ko Hamiri, ko Iatiri, ko Hokoho,
En Danna, en Kirjath-sanna, die is Debir,
Ko Ranaha, ko Kiriatahana, ara ko Repiri,
En Anab, en Estemo, en Anim,
Ko Anapa, ko Ehetomo, ko Animi,
En Gosen, en Holon, en Gilo; elf steden en haar dorpen.
Ko Kohena, ko Horono, ko Kiroho; kotahi tekau ma tahi nga pa, me nga kainga o aua pa.
Arab, en Duma, en Esan,
Ko Arapa, ko Rumaha, ko Eheana,
En Janum, en Beth-tappuah, en Afeka,
Ko Ianumu, ko Petetapua, ko Apeka,
En Humta, en Kirjath-arba, die is Hebron, en Zior; negen steden en haar dorpen.
Ko Humuta, ko Kiriata Arapa, ara ko Heperona, ko Tioro; e iwa nga pa, me nga kainga o aua pa.
Maon, Karmel, en Zif, en Juta,
Ko Maono, ko Karamere, ko Tiwhi, ko Iutaha,
En Jizreël, en Jokdeam, en Zanoah,
Ko Ietereere, ko Iokoreama, ko Tanoa,
Kaïn, Gibea, en Timna; tien steden en haar dorpen.
Ko Kaini, ko Kipea, ko Timina; kotahi tekau nga pa me nga kainga o aua pa.
Halhul, Beth-zur, en Gedor,
Ko Harahuru, ko Peteturu, ko Keroro,
En Maarath, en Beth-anoth, en Eltekon; zes steden en haar dorpen.
Ko Maarata, ko Peteanoto, ko Eretekono; e ono nga pa, me nga kainga o aua pa.
Kirjath-baal, die is Kirjath-jearim, en Rabba; twee steden en haar dorpen.
Ko Kiriatapaara, ara ko Kiriata Tearimi, ko Rapa; e rua nga pa, me nga kainga o aua pa.
In de woestijn: Beth-araba, Middin en Sechacha,
O te koraha, ko Petearapa, ko Mirini, ko Hekaka,
En Nibsan, en de Zoutstad, en Engedi; zes steden en haar dorpen.
Ko Nipihana, me te Pa Tote, me Enekeri; e ono nga pa, me nga kainga o aua pa.
Maar de kinderen van Juda konden de Jebusieten, inwoners van Jeruzalem, niet verdrijven; alzo woonden de Jebusieten bij de kinderen van Juda te Jeruzalem, tot dezen dag toe.
Ko nga Iepuhi ia, ko nga tangata o Hiruharama, kihai ratou i taea te pei e nga tama a Hura: heoi noho tahi ana nga Iepuhi me nga tama a Hura ki Hiruharama a taea noatia tenei ra.