Acts 4

使徒对百姓说话的时候,祭司们和守殿官,并撒都该人忽然来了。
A když oni mluvili k lidu, přišli kněží a úředník chrámu a saduceové,
因他们教训百姓,本著耶稣,传说死人复活,就很烦恼,
Těžce to nesouce, že lid učili a zvěstovali ve jménu Ježíše vzkříšení z mrtvých.
于是下手拿住他们;因为天已经晚了,就把他们押到第二天。
I vztáhli na ně ruce a vsadili je do žaláře až do jitra, neb již byl večer.
但听道之人有许多信的,男丁数目约到五千。
Mnozí pak z těch, kteříž slyšeli slovo Boží, uvěřili. I učiněn jest počet mužů okolo pěti tisíců.
第二天,官府、长老,和文士在耶路撒冷聚会,
Stalo se pak nazejtří, sešli se knížata jejich, a starší, a zákoníci v Jeruzalémě,
又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚力山大,并大祭司的亲族都在那里,
A Annáš nejvyšší kněz, a Kaifáš, a Jan, a Alexander, a kteřížkoli byli z pokolení nejvyššího kněze.
叫使徒站在当中,就问他们说:你们用什么能力,奉谁的名做这事呢?
I postavivše je mezi sebou, otázali se jich: Jakou mocí aneb v kterém jménu učinili jste to vy?
那时彼得被圣灵充满,对他们说:
Tedy Petr, jsa pln Ducha svatého, řekl jim: Knížata lidu a starší Izraelští,
治民的官府和长老啊,倘若今日因为在残疾人身上所行的善事查问我们他是怎么得了痊癒,
Poněvadž my dnes k soudu jsme přivedeni pro dobrodiní člověku nemocnému učiněné, kterak by on zdráv učiněn byl:
你们众人和以色列百姓都当知道,站在你们面前的这人得痊癒是因你们所钉十字架、 神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。
Známo buď všechněm vám i všemu lidu Izraelskému, že ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kteréhož jste vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho jméno tento stojí před vámi zdravý.
他是你们匠人所弃的石头,已成了房角的头块石头。
Toť jest ten kámen za nic položený od vás dělníků, kterýž učiněn jest v hlavu úhelní.
除他以外,别无拯救;因为在天下人间,没有赐下别的名,我们可以靠著得救。
A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.
他们见彼得、约翰的胆量,又看出他们原是没有学问的小民,就希奇,认明他们是跟过耶稣的;
I vidouce takovou udatnost a smělost v mluvení Petrovu a Janovu, a shledavše, že jsou lidé neučení a prostí, divili se, a poznali je, že s Ježíšem bývali.
又看见那治好了的人和他们一同站著,就无话可驳。
Člověka také toho vidouce, an stojí s nimi, kterýž byl uzdraven, neměli co mluviti proti nim.
于是吩咐他们从公会出去,就彼此商议说:
I rozkázavše jim vystoupiti z rady, rozmlouvali vespolek,
我们当怎样办这两个人呢?因为他们诚然行了一件明显的神迹,凡住耶路撒冷的人都知道,我们也不能说没有。
Řkouce: Co učiníme lidem těmto? Nebo že jest zjevný zázrak stal se skrze ně, všem přebývajícím v Jeruzalémě známé jest, aniž můžeme toho zapříti.
惟恐这事越发传扬在民间,我们必须恐吓他们,叫他们不再奉这名对人讲论。
Ale aby se to více nerozhlašovalo v lidu, s pohrůžkou přikažme jim, aby více v tom jménu žádnému z lidí nemluvili.
于是叫了他们来,禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。
I povolavše jich, přikázali jim, aby nikoli nemluvili, ani učili ve jménu Ježíšovu.
彼得、约翰说:听从你们,不听从 神,这在 神面前合理不合理,你们自己酌量吧!
Tedy Petr a Jan odpovídajíce, řekli jim: Jest-li to spravedlivé před obličejem Božím, abychom vás více poslouchali než Boha, suďte.
我们所看见所听见的,不能不说。
Nebť nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.
官长为百姓的缘故,想不出法子刑罚他们,又恐吓一番,把他们释放了。这是因众人为所行的奇事都归荣耀与 神。
A oni pohrozivše jim, propustili je, nenalezše na nich příčiny trestání, pro lid; nebo všickni velebili Boha z toho, co se bylo stalo.
原来借著神迹医好的那人有四十多岁了。
Byl zajisté v letech více než ve čtyřidcíti člověk ten, při kterémž se byl stal zázrak ten uzdravení.
二人既被释放,就到会友那里去,把祭司长和长老所说的话都告诉他们。
A jsouce propuštěni, přišli k svým a pověděli jim, co k nim přední kněží a starší mluvili.
他们听见了,就同心合意的高声向 神说:主啊!你是造天、地、海,和其中万物的,
Kteříž uslyševše to, jednomyslně pozdvihli hlasu k Bohu a řekli: Hospodine, ty jsi Bůh, kterýž jsi učinil nebe i zemi, i moře i všecko, což v nich jest,
你曾借著圣灵,托你仆人─我们祖宗大卫的口,说:外邦为什么争闹?万民为什么谋算虚妄的事?
Kterýž jsi skrze ústa Davida, služebníka svého, řekl: Proč jsou se bouřili národové a lidé myslili marné věci?
世上的君王一齐起来,臣宰也聚集,要敌挡主,并主的受膏者(或作:基督)。
Postavili se králové zemští, a knížata sešla se vespolek proti Pánu a proti Pomazanému jeho.
希律和本丢彼拉多,外邦人和以色列民,果然在这城里聚集,要攻打你所膏的圣仆(仆:或作子)耶稣,
Právěť jsou se jistě sešli proti svatému Synu tvému Ježíšovi, kteréhož jsi pomazal, Herodes a Pontský Pilát, s pohany a lidem Izraelským,
成就你手和你意旨所预定必有的事。
Aby učinili to, což ruka tvá a rada tvá předuložila, aby se stalo.
他们恐吓我们,现在求主鉴察,一面叫你仆人大放胆量讲你的道,一面伸出你的手来医治疾病,并且使神迹奇事因著你圣仆(仆:或作子)耶稣的名行出来。
A nyní, Pane, pohlediž na pohrůžky jejich a dejž služebníkům svým mluviti slovo tvé svobodně a směle,
a
Vztahuje ruku svou k uzdravování a k činění divů a zázraků, skrze jméno svatého Syna tvého Ježíše.
祷告完了,聚会的地方震动,他们就都被圣灵充满,放胆讲论 神的道。
A když se oni modlili, zatřáslo se to místo, na kterémž byli shromážděni, a naplněni jsou všickni Duchem svatým, a mluvili slovo Boží směle a svobodně.
那许多信的人都是一心一意的,没有一人说他的东西有一样是自己的,都是大家公用。
Toho pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše. Aniž kdo co z těch věcí, kteréž měl, svým vlastním býti pravil, ale měli všecky věci obecné.
使徒大有能力,见证主耶稣复活;众人也都蒙大恩。
A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o vzkříšení Pána Ježíše, a milost veliká přítomná byla všechněm jim.
内中也没有一个缺乏的,因为人人将田产房屋都卖了,把所卖的价银拿来,放在使徒脚前,
A žádný mezi nimi nebyl nuzný; nebo kteřížkoli měli pole nebo domy, prodávajíce, přinášeli peníze, za kteréž prodávali,
照各人所需用的,分给各人。
A kladli před nohy apoštolské. I rozdělováno bylo jednomu každému, jakž komu potřebí bylo.
有一个利未人,生在塞浦路斯,名叫约瑟,使徒称他为巴拿巴(巴拿巴翻出来就是劝慰子)。
Jozes pak, kterýž příjmí měl od apoštolů Barnabáš, (což se vykládá syn utěšení,) z pokolení Levítského, z Cypru rodem,
他有田地,也卖了,把价银拿来,放在使徒脚前。
Měv pole, prodal je, a přinesl peníze, a položil k nohám apoštolským.