Lamentations 5

Jehovah ô, tsarovy izay nanjo anay; Hevero sy diniho ny latsa mahazo anay.
recordare Domine quid acciderit nobis intuere et respice obprobrium nostrum
Ny lovanay dia afindra ho an'ny vahiny ary ny tranonay ho an'ny hafa firenena.
hereditas nostra versa est ad alienos domus nostrae ad extraneos
Efa kamboty izahay ka tsy manan-dray, ny reninay dia toy ny mpitondra-tena.
pupilli facti sumus absque patre matres nostrae quasi viduae
Na dia ny loharanonay aza dia andoavanay vola vao azonay isotroana, ary ny kitay hazonay dia vidinay vao azo.
aquam nostram pecunia bibimus ligna nostra pretio conparavimus
Rambondrambonan'ny mpanenjika amin'ny hatokay izahay; Reraka izahay fa tsy manam-pitsaharana.
cervicibus minabamur lassis non dabatur requies
Nanolo-tanana tamin'ny Egyptiana sy ny Asyriana izahay mba ho voky hanina.
Aegypto dedimus manum et Assyriis ut saturaremur pane
Nanota ny razanay tsy etỳ intsony izy; Ary izahay no mivesatra ny helony.
patres nostri peccaverunt et non sunt et nos iniquitates eorum portavimus
Andevo no manapaka anay; Tsy misy manafaka anay amin'ny tànany.
servi dominati sunt nostri non fuit qui redimeret de manu eorum
Noho ny sabatra mamely any an-efitra dia manao vy very ny ainay izahay vao mahazo hanina.
in animabus nostris adferebamus panem nobis a facie gladii in deserto
Mahamay toy ny fatana ny hodi-tray noho ny fahamaimaizana avy amin'ny mosary.
pellis nostra quasi clibanus exusta est a facie tempestatum famis
Nosavihina ny vehivavy tao Ziona ary ny virijina tao amin'ny tanànan'ny Joda.
mulieres in Sion humiliaverunt virgines in civitatibus Iuda
Nahantona tamin'ny tànany ny lehibe; Ary ny antitra tsy mba nohajaina.
principes manu suspensi sunt facies senum non erubuerunt
Ny zatovo nitondra ny fikosoham-bary; Ary ny ankizy madinika nivembena nitondra ny hazo.
adulescentibus inpudice abusi sunt et pueri in ligno corruerunt
Ny loholona tsy misy eo am-bavahady, ary ny zatovo tsy mitendry zava-maneno intsony.
senes de portis defecerunt iuvenes de choro psallentium
Ny hafalian'ny fonay dia nitsahatra, ary ny dihinay niova ho fitomaniana.
defecit gaudium cordis nostri versus est in luctu chorus noster
Efa afaka ny satro-boninahitra tamin'ny lohanay; Idiran-doza izahay, fa efa nanota!
cecidit corona capitis nostri vae nobis quia peccavimus
Ary noho izany dia reraka ny fonay, eny, noho izany dia maizina ny masonay,
propterea maestum factum est cor nostrum ideo contenebrati sunt oculi nostri
Noho ny amin'ny tendrombohitra Ziona, izay efa lao sady ikarenjen'ny amboahaolo.
propter montem Sion quia disperiit vulpes ambulaverunt in eo
Jehovah ô, ianao no mipetraka mandrakizay, eny, ny seza fiandriananao no maharitra hatramin'ny taranaka fara mandimby.
tu autem Domine in aeternum permanebis solium tuum in generatione et generatione
Ahoana no dia anadinoanao anay mandrakizay sy ahafoizanao anay andro lava ?
quare in perpetuum oblivisceris nostri derelinques nos in longitudinem dierum
Jehovah ô, ampivereno aminao izahay, mba hiverenanay; Havaozy ho toy ny fahiny ny andronay.
converte nos Domine ad te et convertemur innova dies nostros sicut a principio
Moa dia nandà anay tokoa va Hianao sy tezitra aminay indrindra?
sed proiciens reppulisti nos iratus es contra nos vehementer