Job 8

Dia namaly Bildada Sohita ka nanao hoe:
respondens autem Baldad Suites dixit
Mandra-pahoviana no hiteny toy izany ianao, ka ho rivotra mahery ny teny aloaky ny vavanao?
usquequo loqueris talia et spiritus multiplex sermones oris tui
Andriamanitra va hamadika ny fitsarana, na ny Tsitoha hamadika ny rariny?
numquid Deus subplantat iudicium et Omnipotens subvertit quod iustum est
Raha nanota taminy ny zanakao, dia efa nampanodiaviny azy ny fahadisoany.
etiam si filii tui peccaverunt ei et dimisit eos in manu iniquitatis suae
Fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'ny Tsitoha.
tu tamen si diluculo consurrexeris ad Deum et Omnipotentem fueris deprecatus
Ary raha madio sy mahitsy ianao, dia hifoha hamonjy anao tokoa Izy ary hampiadana indray ny fonenan'ny fahamarinanao,
si mundus et rectus incesseris statim evigilabit ad te et pacatum reddet habitaculum iustitiae tuae
Ka na dia kely aza no niandohanao, dia ho lehibe indrindra no hiafaranao.
in tantum ut priora tua fuerint parva et novissima tua multiplicentur nimis
Fa masìna ianao, anontanio ange ny ntaolo, ka fantaro ny hevitra hitan'ny razany
interroga enim generationem pristinam et diligenter investiga patrum memoriam
(Fa vao omaly isika ka tsy mba mahalala, fa aloka ihany ny androntsika etỳ ambonin'ny tany);
hesterni quippe sumus et ignoramus quoniam sicut umbra dies nostri sunt super terram
Tsy ireny va no hampianatra anao ka hilaza aminao ary hamoaka teny avy ao am-pony?
et ipsi docebunt te loquentur tibi et de corde suo proferent eloquia
Haniry va ny zozoro, raha tsy eny amin'ny fotaka? Hitrebona va ny harefo, raha tsy misy rano?
numquid vivere potest scirpus absque humore aut crescet carectum sine aqua
Mbola maitso izy sady tsy voajinja, kanefa malazo alohan'ny zava-maitso rehetra.
cum adhuc sit in flore nec carpatur manu ante omnes herbas arescit
Toy izany no lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra; Ary ho very ny fanantenan'ny mpihatsaravelatsihy,
sic viae omnium qui obliviscuntur Deum et spes hypocritae peribit
Fa ho maito ny fanantenany, eny, ho tranon-kala ny tokiny.
non ei placebit vecordia sua et sicut tela aranearum fiducia eius
Miankina amin'ny tranony izy, kanjo tsy maharitra iny; Mihazona azy mafy izy, kanjo tsy mahazaka azy iny.
innitetur super domum suam et non stabit fulciet eam et non consurget
Mitsimoka tsara tandrifin'ny masoandro izy, ary ny rantsany misandrahaka eo amin'ny tanimboliny;
humectus videtur antequam veniat sol et in horto suo germen eius egreditur
Mifelipelika mifaniditra eo amin'ny korontam-bato ny fakany ary mahazo any anelanelany;
super acervum petrarum radices eius densabuntur et inter lapides commorabitur
Kanjo nony fongorany hiala amin'ny fitoerany izy, dia handà azy izany ka hanao hoe: Tsy mbola nahita anao akory aho.
si absorbuerit eum de loco suo negabit eum et dicet non novi te
Indro, izany ihany no fifalian'ny lalan-kalehany; ary hisy hafa indray mitrebona avy amin'ny vovoka.
haec est enim laetitia viae eius ut rursum de terra alii germinentur
Indro, Andriamanitra tsy hanary ny olona tsy manan-tsiny ary tsy hitantana ny mpanao ratsy;
Deus non proiciet simplicem nec porriget manum malignis
Mbola hofenoiny hehy ny vavanao sy hoby ny molotrao.
donec impleatur risu os tuum et labia tua iubilo
Izay mankahala anao hitafy henatra; Ary tsy hisy intsony ny lain'ny ratsy fanahy.
qui oderunt te induentur confusione et tabernaculum impiorum non subsistet