Mark 4

And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
І знову почав Він навчати над морем. І зібралось до Нього багато народу, так що Сам Він до човна на морі ввійшов і сидів, а народ увесь був на землі покрай моря.
And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,
І багато навчав Він їх притчами, і в науці Своїй їм казав:
Hearken; Behold, there went out a sower to sow:
Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти.
And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.
І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували.
And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була;
But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
а як сонце зійшло то зів'яло, і, коріння не мавши, усохло.
And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.
А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало.
And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс; і видало втридцятеро, у шістдесят і в сто раз.
And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
І сказав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!
And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.
І, як остався Він насамоті, Його запитали найближчі з Дванадцятьма про цю притчу.
And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:
І Він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах,
That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.
щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм!
And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?
І Він їх запитав: Ви не розумієте притчі цієї? І як вам зрозуміти всі притчі!
The sower soweth the word.
Сіяч сіє слово.
And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.
А котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана, і забирає слово, посіяне в них.
And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;
Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті, вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його,
And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.
та коріння не мають у собі й непостійні; а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз.
And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,
А між терен посіяне, це ті, що слухають слово,
And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.
але клопоти цьогосвітні й омана багатства та різні бажання ввіходять, та й заглушують слово, і плоду воно не дає.
And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.
А посіяне в добрую землю це ті, що слухають слово й приймають, і родять утридцятеро, у шістдесят і в сто раз.
And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?
І сказав Він до них: Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко? А не щоб поставити на свічнику?
For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.
Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв.
If any man have ears to hear, let him hear.
Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!
And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.
І сказав Він до них: Уважайте, що чуєте: Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам, і додадуть вам.
For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має.
And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
І сказав Він: Так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння,
And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.
і чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він, як.
For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
Бо родить земля сама з себе: перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі.
But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива.
And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?
І сказав Він: До чого прирівняємо Царство Боже? Або в якій притчі представим його?
It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:
Воно як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння.
But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
Як посіяне ж буде, виростає, і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне.
And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.
І такими притчами багатьома Він їм слово звіщав, поскільки вони могли слухати.
But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.
І без притчі нічого Він їм не казав, а учням Своїм самотою вияснював усе.
And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.
І сказав Він до них того дня, коли вечір настав: Переплиньмо на той бік.
And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.
І, лишивши народ, узяли із собою Його, як у човні Він був; і інші човни були з Ним.
And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився!
And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?
А Він спав на кормі на подушці... І вони розбудили Його та й сказали Йому: Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гинемо?...
And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
Тоді Він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань! І стих вітер, і тиша велика настала...
And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?
І сказав Він до них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?
And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?
А вони налякалися страхом великим, і говорили один до одного: Хто ж це такий, що вітер і море слухняні Йому?