I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
А в Ааронових синів такі їхні черги: Ааронові сини: Надав і Авігу, Елеазар і Ітамар.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Та повмирали Надав та Авігу за життя їхнього батька, і не мали вони синів, тому священнодіяли Елеазар та Ітамар.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
І поділив їх Давид і Садок, з Елеазарових синів, та Ахімелех, з Ітамарових синів, за їхнім урядом в їхній службі.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
І були знайдені Елеазарові сини численнішими, щодо голів чоловіків, від синів Ітамарових. І вони поділили їх: для Елеазарових синів голів дому батьків було шістнадцять, а для Ітамарових синів для дому батьків їх вісім.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
І поділили їх жеребками, тих з тими, бо головними в святині та головними перед Богом були з синів Елеазарових та серед синів Ітамарових.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
І записав їх Шемая, син Натанаїлів, писар із Левитів, перед царем, і головними, і священиком Садоком, і Ахімелехом, сином Евіятаровим, і головами дому батьків священиків та Левитів. Один батьківський дім був узятий для Елеазара, а один був узятий для Ітамара.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
І вийшов перший жеребок для Єгояріва, другий для Єдаї,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
третій для Харіма, четвертий для Сеоріма,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
п'ятий для Малкійї, шостий для Мійяміна,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
сьомий для Гаккоца, восьмий для Авійї,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
дев'ятий для Єшуї, десятий для Шеханії,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
одинадцятий для Ел'яшіва, дванадцятий для Якіма,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
тринадцятий для Хуппи, чотирнадцятий для Єшев'ава,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
п'ятнадцятий для Білґи, шістнадцятий для Іммера,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
сімнадцятий для Хезіра, вісімнадцятий для Гаппіццеца,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
дев'ятнадцятий для Петах'ї, двадцятий для Єхезкела,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
двадцять і перший для Яхіна, двадцять і другий для Ґамула,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
двадцять і третій для Делаї, двадцять і четвертий для Маазії.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через Аарона, їхнього батька, як йому наказав був Господь, Бог Ізраїлів.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
А від позосталих Левієвих синів: від Амрамових синів Шуваїл, від синів Шуваїлових Єхедія.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Від Рехавії, від синів Рехавії: голова Їшшійя.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Від Їцгарівців: Шеломот, від Шеломотових синів: Яхат.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
А сини Хевронові: Єрійя, другий Амарія, третій Яхазіїл, четвертий Єкам'ам.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Сини Уззіїлові: Міха, сини Міхині: Шамір.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Брат Міхи Їшшійя, сини Їшшійїні Захарій.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Сини Мерарієві: Махлі та Муші, сини Яазійї Бено.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Сини Мерарієві, від Яазійї: Бено, і Шогам, і Заккур, і Іврі.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
У Махлі: Елеазар, у нього не було синів.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Від Кіша, сини Кішові: Єрахмеїл.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
А сини Мушієві: Махлі, і Едер, і Єрімот. Оце сини Левитів, за домом їхніх батьків.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
І кидали жеребки і вони відповідно до братів своїх, Ааронових синів, перед царем Давидом, і Садоком, і Ахімелехом, і головами дому батьків священиків та Левитів, голови родин нарівні зо своїм меншим братом.