Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
İkinci kura Şimon’a, boy sayısına göre Şimonoğulları oymağına düştü. Onların payı Yahudaoğulları’na düşen payın sınırları içinde kalıyordu.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
[] Bu pay Beer-Şeva ya da Şeva, Molada,
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
Hasar-Şual, Bala, Esem,
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
Eltolat, Betul, Horma,
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
Ziklak, Beytmarkavot, Hasar-Susa,
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
Beytlevaot ve Şaruhen’i içeriyordu. Köyleriyle birlikte toplam on üç kent.
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
Ayin, Rimmon, Eter ve Aşan; köyleriyle birlikte dört kent.
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
Baalat-Beer, yani Negev’deki Rama’ya kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler de Şimonoğulları’na aitti. Boy sayısına göre Şimonoğulları oymağının payı buydu.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Şimonoğulları’na verilen pay Yahudaoğulları’nın payından alınmıştı. Çünkü Yahudaoğulları’nın payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimonoğulları’nın payı Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
Üçüncü kura boy sayısına göre Zevulunoğulları’na düştü. Topraklarının sınırı Sarit’e kadar uzanıyordu.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
Sınır batıda Marala’ya doğru çıkıyor, Dabbeşet’e erişip Yokneam karşısındaki vadiye uzanıyor,
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
Sarit’ten doğuya, gün doğusuna, Kislot-Tavor sınırına dönüyor, oradan Daverat’a dayanıyor ve Yafia’ya çıkıyordu.
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
Buradan yine doğuya, Gat-Hefer ve Et-Kasin’e geçiyor, Rimmon’a uzanıyor, Nea’ya kıvrılıyordu.
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
Kuzey sınırı buradan Hannaton’a dönüyor ve Yiftahel Vadisi’nde son buluyordu.
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
Kattat, Nahalal, Şimron, Yidala ve Beytlehem; köyleriyle birlikte on iki kentti.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Boy sayısına göre Zevulunoğulları’nın payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
Dördüncü kura İssakar’a, boy sayısına göre İssakaroğulları’na düştü.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
Yizreel, Kesullot, Şunem,
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
Hafarayim, Şion, Anaharat,
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
Rabbit, Kişyon, Eves,
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
Remet, Eyn-Gannim, Eyn-Hadda ve Beytpasses bu sınırların içinde kalıyordu.
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
Sınır Tavor, Şahasima ve Beytşemeş boyunca uzanarak Şeria Irmağı’nda son buluyordu. Köyleriyle birlikte on altı kentti.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Boy sayısına göre İssakaroğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
Beşinci kura boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına düştü.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
Sınırları içindeki kentler Helkat, Hali, Beten, Akşaf,
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
Allammelek, Amat ve Mişal’dı. Sınır batıda Karmel ve Şihor-Livnat’a erişiyordu.
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
Buradan doğuya, Beytdagon’a dönüyor, Zevulun sınırı ve Yiftahel Vadisi boyunca uzanarak kuzeyde Beytemek ve Neiel’e ulaşıyordu. Kavul’un kuzeyinden,
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
Evron, Rehov, Hammon ve Kana’ya geçerek Büyük Sayda’ya kadar çıkıyordu.
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
Buradan Rama’ya dönüyor, sonra surlarla çevrili Sur Kenti’ne uzanıyor, Hosa’ya dönerek Akziv yöresinde, Akdeniz’de son buluyordu.
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
Umma, Afek ve Rehov; köyleriyle birlikte yirmi iki kent,
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına verilen payın içinde kalıyordu.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
Altıncı kura Naftali’ye, boy sayısına göre Naftalioğulları’na düştü.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
Sınırları Helef ve Saanannim’deki büyük meşe ağacından başlayarak Adami-Nekev ve Yavneel üzerinden Lakkum’a uzanıyor, Şeria Irmağı’nda son buluyordu.
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
Sınır buradan batıya yöneliyor, Aznot-Tavor’dan geçerek Hukok’a erişiyordu. Güneyde Zevulun toprakları, batıda Aşer toprakları, doğuda ise Şeria Irmağı vardı.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Surlu kentler şunlardı: Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret,
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
Adama, Rama, Hasor,
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
Kedeş, Edrei, Eyn-Hasor,
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
Yiron, Migdal-El, Horem, Beytanat, Beytşemeş; köyleriyle birlikte toplam on dokuz kent.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Boy sayısına göre Naftalioğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
Yedinci kura boy sayısına göre Danoğulları oymağına düştü.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
Mülklerinin sınırı içinde kalan kentler şunlardı: Sora, Eştaol, İr-Şemeş,
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
Şaalabbin, Ayalon, Yitla,
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
Elon, Timna, Ekron,
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
Elteke, Gibbeton, Baalat,
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
Yehut, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
Me-Yarkon ve Yafa’nın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
[] Topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşem’e saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Dan’ın anısına buraya Dan adını verdiler.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Boy sayısına göre Danoğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra, kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu’ya pay verdiler.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
RAB’bin buyruğu uyarınca, ona istediği kenti, Efrayim’in dağlık bölgesindeki Timnat-Serah’ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo’da RAB’bin önünde, Buluşma Çadırı’nın kapısında kura ile pay olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar.