Psalms 34

I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth.
Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon: ang pagpuri sa kaniya ay laging sasa aking bibig.
My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.
Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon: maririnig ng maamo at masasayahan.
O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together.
Oh dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon, at tayo'y mangagbunyi na magkakasama ng kaniyang pangalan.
I sought the LORD, and he heard me, and delivered me from all my fears.
Aking hinanap ang Panginoon, at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan.
They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.
Sila'y nagsitingin sa kaniya, at nangaliwanagan: at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailan man.
This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his troubles.
Itong abang tao'y dumaing, at dininig siya ng Panginoon. At iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan.
The angel of the LORD encampeth round about them that fear him, and delivereth them.
Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kaniya, at ipinagsasanggalang sila.
O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.
Oh inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti: mapalad ang tao na nanganganlong sa kaniya.
O fear the LORD, ye his saints: for there is no want to them that fear him.
Oh mangatakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya: sapagka't walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kaniya.
The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the LORD shall not want any good thing.
Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Nguni't silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anomang mabuting bagay.
Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of the LORD.
Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako: aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon.
What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?
Sinong tao ang nagnanasa ng buhay, at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti?
Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. At ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo.
The eyes of the LORD are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.
Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing.
The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.
Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa.
The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all their troubles.
Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan.
The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.
Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa.
Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.
Marami ang kadalamhatian ng matuwid; nguni't inililigtas ng Panginoon sa lahat.
He keepeth all his bones: not one of them is broken.
Kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto: wala isa man sa mga yaon na nababali.
Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.
Papatayin ng kasamaan ang masama: at silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala.
The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.
Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kaniyang mga lingkod: at wala sa nagsisipagkanlong sa kaniya ay kikilanling may sala.