Psalms 33

Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid.
Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas.
Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay.
For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon.
By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig.
He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
Kaniyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton: inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan.
Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon: magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga sanglibutan sa kaniya.
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
Sapagka't siya'y nagsalita, at nangyari; siya'y nagutos, at tumayong matatag.
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip ng mga bayan.
The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng kaniyang puso sa lahat ng sali't saling lahi.
Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana.
The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit; kaniyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao;
From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
Mula sa dakong kaniyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa;
He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat, na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa.
There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
Walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo: ang makapangyarihang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng malaking kalakasan.
An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas: ni hindi niya iniligtas ang sinoman sa pamamagitan ng kaniyang malaking kalakasan;
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
Narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob;
To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
Upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at upang ingatan silang buhay sa kagutom.
Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon: siya'y aming saklolo at aming kalasag.
For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
Sapagka't ang aming puso ay magagalak sa kaniya, sapagka't kami ay nagsitiwala sa kaniyang banal na pangalan.
Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
Sumaamin nawa ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, ayon sa aming pagasa sa iyo.