Luke 9

Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.
Och han kallade tillhopa de tolv och gav dem makt och myndighet över alla onda andar, så ock makt att bota sjukdomar.
And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.
Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka.
And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.
Och han sade till dem: »Tagen intet med eder på vägen, varken stav eller ränsel eller bröd eller penningar, och haven icke heller dubbla livklädnader.
And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.
Och när I haven kommit in något hus, så stannen där, till dess I lämnen den orten.
And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them.
Och om man någonstädes icke tager emot eder, så gån bort ifrån den staden, och skudden stoftet av edra fötter, till ett vittnesbörd mot dem.»
And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.
Och de gingo ut och vandrade igenom landet, från by till by, och förkunnade evangelium och botade sjuka allestädes.
Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed, because that it was said of some, that John was risen from the dead;
Men när Herodes, landsfursten, fick höra om allt detta som skedde visste han icke vad han skulle tro. Ty somliga sade: »Det är Johannes, som har uppstått från de döda.»
And of some, that Elias had appeared; and of others, that one of the old prophets was risen again.
Men andra sade: »Det är Elias, som har visat sig.» Andra åter sade: »Det är någon av de gamla profeterna, som har uppstått.»
And Herod said, John have I beheaded: but who is this, of whom I hear such things? And he desired to see him.
Men Herodes själv sade: »Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då denne, som jag hör sådant om?» Och han sökte efter tillfälle att få se honom.
And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.
Och apostlarna kommo tillbaka och förtäljde för Jesus huru stora ting de hade gjort. De tog han dem med sig och drog sig undan till en stad som hette Betsaida, där de kunde vara allena.
And the people, when they knew it, followed him: and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.
Men när folket fick veta detta, gingo de efter honom. Och han lät dem komma till sig och talade till dem om Guds rike; och dem som behövde botas gjorde han friska.
And when the day began to wear away, then came the twelve, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.
Men dagen begynte nalkas sitt slut. Då trädde de tolv fram och sade till honom: »Låt folket skiljas åt, så att de kunna gå bort i byarna och gårdarna häromkring och skaffa sig härbärge och få mat; vi äro ju här i en öde trakt.»
But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.
Men han sade till dem: »Given I dem att äta.» De svarade: »Vi hava icke mer än fem bröd och två fiskar, såframt vi icke skola gå bort och köpa mat åt allt detta folk.»
For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.
Där voro nämligen vid pass fem tusen män. Då sade han till sina lärjungar: »Låten dem lägga sig ned i matlag, femtio eller så omkring i vart.»
And they did so, and made them all sit down.
Och de gjorde så och läto dem alla lägga sig ned.
Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.
Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och säg upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket.
And they did eat, and were all filled: and there was taken up of fragments that remained to them twelve baskets.
Och de åto alla och blevo mätta. sedan samlade man upp de stycken som hade blivit över efter dem, tolv korgar.
And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him: and he asked them, saying, Whom say the people that I am?
När han en gång hade dragit sig undan och var stadd i byn, voro hans lärjungar hos honom. Och han frågade dem och sade: »Vem säger folket mig vara?»
They answering said, John the Baptist; but some say, Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.
De svarade och sade: »Johannes döparen; dock säga andra Elias; andra åter säga: 'Det är någon av de gamla profeterna, som har uppstått.'»
He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God.
Då frågade han dem: »Vem sägen då I mig vara?» Petrus svarade och sade: »Guds Smorde.»
And he straitly charged them, and commanded them to tell no man that thing;
Då förbjöd han dem strängeligen att säga detta till någon.
Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day.
Och han sade: »Människosonen måste lida mycket, och han skall bliva förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och skall bliva dödad, men på tredje dagen skall han uppstå igen.»
And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.
Och han sade till alla: »Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han mig.
For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.
Ty den som vill bevara sitt liv han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall bevara det.
For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?
Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller själv går förlorad?
For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels.
Den som blyges för mig och för mina ord, för honom skall Människosonen blygas, när han kom mer i sin och min Faders och de heliga änglarnas härlighet.
But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.
Men sannerligen säger jag eder: Bland dem som här stå finnas några som icke skola smaka döden, förrän de få se Guds rike.»
And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.
Vid pass åtta dagar efter det att han hade talat detta tog han Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att bedja.
And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering.
Och under det att han bad, blev hans ansikte förvandlat, och hans kläder blevo skinande vita.
And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias:
Och de, två män stodo där och samtalade med honom, och dessa voro Moses och Elias.
Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.
De visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, vilken han skulle fullborda i Jerusalem.
But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.
Men Petrus och de som voro med honom voro förtyngda av sömn; då de sedan vaknade, sågo de hans härlighet och de båda männen, som stodo hos honom.
And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.
När så dessa skulle skiljas ifrån honom, sade Petrus till Jesus: »Mästare, har är oss gott att vara; låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Moses och en åt Elias.» Han visste nämligen icke vad han sade.
While he thus spake, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.
Medan han så talade, kom en sky och överskyggde dem; och de blevo förskräckta, när de trädde in i skyn.
And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.
Och ur skyn kom en röst som sade: »Denne är min Son, den utvalde; hören honom.»
And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen.
Och i detsamma som rösten kom, funno de Jesus vara där allena. -- Och de förtego detta och omtalade icke för någon på den tiden något av vad de hade sett.
And it came to pass, that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him.
När de dagen därefter gingo ned från berget, hände sig att mycket folk kom honom till mötes.
And, behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.
Då ropade en man ur folkhopen och sade: »Mästare, jag beder dig, se till min son, ty han är mitt enda barn.
And, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.
Det är så, att en ande plägar gripa fatt i honom, och strax skriar han då, och anden sliter och rycker honom, och fradgan står honom om munnen. Och det är med knapp nöd han släpper honom, sedan han har sönderbråkat honom.
And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.
Nu bad jag dina lärjungar att de skulle driva ut honom, men de kunde det icke.»
And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.
Då svarade Jesus och sade: »O du otrogna och vrånga släkte, huru länge måste jag vara hos eder och härda ut med eder? För hit din son.»
And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.
Men ännu medan denne var på väg fram, kastade den onde anden omkull honom och slet och ryckte honom. Då tilltalade Jesus den orene anden strängt och gjorde gossen frisk och gav honom tillbaka åt hans fader.
And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples,
Och alla häpnade över Guds stora makt. Då nu alla förundrade sig över alla de gärningar som han gjorde, sade han till sina lärjungar:
Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man shall be delivered into the hands of men.
»Tagen emot dessa ord med öppna öron: Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer.
But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him of that saying.
Men de förstodo icke detta som han sade, och det var förborgat för dem, så att de icke kunde fatta det; dock fruktade de att fråga honom om det som han hade sagt.
Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.
Och bland dem uppstod tanken på vilken av dem som vore störst.
And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,
Men Jesus förstod deras hjärtans tankar och tog ett barn och ställde det bredvid sig
And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.
och sade till dem: »Den som tager emot detta barn i mitt namn, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst bland eder alla, han är störst.
And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.
Och Johannes tog till orda och sade: »Mästare, sågo huru en man drev ut onda andar genom ditt namn; och du ville hindra honom, eftersom han icke följde med oss.»
And Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.
Men Jesus sade till honom: »Hindren honom icke; ty den som icke är emot eder, han är för eder.»
And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,
Då nu tiden var inne att han skulle bliva upptagen, beslöt han att ställa sin färd till Jerusalem.
And sent messengers before his face: and they went, and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.
Och han sände budbärare framför sig; och de gingo åstad och kommo in i en samaritisk by för att reda till åt honom.
And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.
Men folket där tog icke emot honom, eftersom han var stadd på färd till Jerusalem.
And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?
När de båda lärjungarna Jakob i och Johannes förnummo detta, sade de: »Herre, vill du att vi skola bedja att eld kommer ned från himmelen och förtär dem?»
But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.
Då vände han sig om och tillrättavisade dem.
For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village.
Och de gingo till en annan by.
And it came to pass, that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.
Medan de nu färdades fram på vägen, sade någon till honom: »Jag vill följa dig, varthelst du går.
And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.
Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud.»
And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.
Och till en annan sade han: »Föl; mig.» Men denne svarade: »Tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader.»
Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.
Då sade han till honom: »Låt de döda begrava sina döda; men gå du åstad och förkunna Guds rike.»
And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.
Åter en annan sade: »Jag vill följa dig, Herre, men tillstäd mig att först taga avsked av dem som höra till mitt hus.»
And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.
Då svarade Jesus honom: »Ingen som ser sig tillbaka, sedan han har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike.»