Psalms 77

I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me.
(Către mai marele cîntăreţilor. După Iedutun. Un psalm al lui Asaf.) Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.
In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.
În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mînile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio mîngîiere.
I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.
Mi-aduc aminte de Dumnezeu, şi gem; mă gîndesc adînc în mine, şi mi se mîhneşte duhul. -
Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak.
Tu îmi ţii ploapele deschise; şi, de mult ce mă frămînt, nu pot vorbi.
I have considered the days of old, the years of ancient times.
Mă gîndesc la zilele de demult, la anii de odinioară.
I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.
Mă gîndesc la cîntările mele noaptea, cuget adînc în lăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gînduri, şi zic:
Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more?
,,Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor?
Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore?
S'a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S'a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.
A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi -a tras El, în mînia Lui, înapoi îndurarea?`` -
And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.
Atunci îmi zic: ,,Ceeace mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeaş``...
I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old.
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings.
da, mă voi gîndi la toate lucrările Tale, şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?
Dumnezeule, căile Tale sînt sfinte! Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.
Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.
Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah.
Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.
The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled.
Cînd Te-au văzut apele, Dumnezeule, cînd Te-au văzut apele, s'au cutremurat, şi adîncurile s'au mişcat.
The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad.
Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au sburat în toate părţile.
The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.
Tunetul Tău a isbucnit în vîrtej de vînt, fulgerile au luminat lumea: pămîntul s'a mişcat şi s'a cutremurat.
Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known.
Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari, şi nu Ţi s'au mai cunoscut urmele.
Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.
Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mîna lui Moise şi Aaron.