John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I -a zis: ,,Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.``
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.``
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?``
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Isus i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Nu te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi din nou.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Vîntul suflă încotro vrea, şi -i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.``
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate face aşa ceva?``
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Isus I -a răspuns: ,,Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Adevărat, adevărat îţi spun, că noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Dacă v'am vorbit despre lucruri pămînteşti şi nu credeţi, cum veţi crede cînd vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
Nimeni nu s'a suit în cer, afară de Cel ce S'a pogorît din cer, adică Fiul omului, care este în cer.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Dumnezeu, în adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decît lumina, pentrucă faptele lor erau rele.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă sînt făcute în Dumnezeu.``
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
După aceea Isus, şi ucenicii Lui, a venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.
For John was not yet cast into prison.
Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Între ucenicii lui Ioan şi între un Iudeu, s'a iscat o neînţelegere cu privire la curăţire.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
Au venit deci la Ioan şi i-au zis: ,,Învăţătorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan, şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează, şi toţi oameni se duc la El.``
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Drept răspuns, Ioan i -a zis: ,,Omul nu poate primi decît ce -i este dat din cer.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
Voi înşivă îmi sînteţi martori că am zis: ,,Nu sînt eu Hristosul, ci sînt trimes înaintea Lui.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi -l ascultă, se bucură foarte mult cînd aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
He must increase, but I must decrease.
Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Celce vine din cer, este mai pe sus de toţi; celce este depe pămînt, este pămîntesc, şi vorbeşte ca de pe pămînt. Celce vine din cer, este mai pe sus de toţi.
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuş nimeni nu primeşte mărturia Lui.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Căci Acela, pe care L -a trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu nu -I dă Duhul cu măsură.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mîna Lui.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mînia lui Dumnezeu rămîne peste el.``