John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
A był niektóry człowiek z Faryzeuszów, imieniem Nikodem, książę żydowski.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem; bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeźliby Bóg z nim nie był.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary? izali powtóre może wnijść w żywot matki swojej i narodzić się?
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wnijść do królestwa Bożego.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Nie dziwuj się, żem ci powiedział: Musicie się znowu narodzić.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Wiatr, gdzie chce, wieje i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; takżeć jest każdy, który się narodził z Ducha.
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Odpowiedział Nikodem i rzekł mu: Jakoż to być może?
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Tyś jest nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, iż co wiemy, mówimy, a cośmy widzieli, świadczymy: ale świadectwa naszego nie przyjmujecie.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Jeźliż gdym wam ziemskie rzeczy powiadał, a nie wierzycie, jakoż, będęli wam powiadał niebieskie, uwierzycie?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy.
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
A tenci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo były złe uczynki ich.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby były jawne uczynki jego, iż w Bogu są uczynione.
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
Potem przyszedł Jezus i uczniowie jego do Judzkiej ziemi, i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
Chrzcił też i Jan w Enon, blisko Salim; bo tam było wiele wód, a ludzie przychodzili i chrzcili się.
For John was not yet cast into prison.
Bo jeszcze Jan nie był podany do więzienia.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Wszczęła się tedy gadka między uczniami Janowymi i między Żydami o oczyszczaniu.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
I przyszli do Jana i rzekli mu: Mistrzu! ten, który był z tobą za Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, ten oto chrzci, a wszyscy idą do niego.
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Odpowiedział Jan i rzekł: Nie może nic wziąć człowiek, jeźliby mu nie było dane z nieba.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
Wy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział: Nie jestem ja Chrystus, ale żem posłany przed nim.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu oblubieńcowego; przetoż to wesele moje wypełnione jest.
He must increase, but I must decrease.
On musi rość, a mnie musi ubywać.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Kto z góry przyszedł, nade wszystkie jest; kto z ziemi jest, ziemski jest i ziemskie rzeczy mówi; ten, który z nieba przyszedł, nade wszystkie jest.
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
A co widział i słyszał, to świadczy, ale świadectwa jego żaden nie przyjmuje.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod miarą daje Bóg Ducha.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Ojciec miłuje Syna, i wszystko dał w ręce jego.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim.