Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
Det annet lodd kom ut for Simeon, for Simeons barns stamme efter deres ætter; den arvelodd de fikk, lå inne i Judas barns arvelodd.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
Til deres arvelodd hørte: Be'er-seba og Seba og Molada
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
og Hasar-Sual og Bala og Esem
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
og Eltolad og Betul og Horma
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
og Siklag og Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
og Bet-Lebaot og Saruhen - tretten byer med tilhørende landsbyer;
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
A'in, Rimmon og Eter og Asan - fire byer med tilhørende landsbyer,
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer inntil Ba'alat-Be'er, Rama i sydlandet. Dette var den arvelodd som Simeons barns stamme fikk efter sine ætter.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Av den del som blev tilmålt Judas barn, fikk Simeons barn sin arvelodd, for Judas barns del var for stor for dem; derfor fikk Simeons barn sin arvelodd inne i deres arvelodd.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
Det tredje lodd kom ut for Sebulons barn efter deres ætter; grensen for deres arvelodd gikk til Sarid.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
Deres grense gikk i vest op til Marala, støtte til Dabbeset og nådde den bekk som løper østenfor Jokneam.
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
Mot øst, mot solens opgang, bøide den sig fra Sarid bort til Kislot-Tabors enemerker og gikk frem til Haddaberat og op til Jafia.
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
Derfra gikk den mot øst, mot solens opgang, over til Gat-Hefer og Et-Kasin, og frem til Rimmon, som strekker sig bort til Hannea.
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
Så svinget grensen omkring dette sted nordover til Hannaton og endte i Jiftah-El-dalen.
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
Dessuten fikk de Kattat og Nahalal og Simron og Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Dette var Sebulons barns arvelodd efter deres ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
For Issakar kom det fjerde lodd ut, for Issakars barn efter deres ætter.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
I deres land lå Jisre'ela og Hakkesullot og Sunem
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
og Hafara'im og Sion og Anaharat
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
og Harabbit og Kisjon og Ebes
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
og Remet og En-Gannim og En-Hadda og Bet-Passes;
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
og grensen støtte til Tabor og Sahasuma og Bet-Semes, og den endte ved Jordan - seksten byer med tilhørende landsbyer.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Dette var den arvelodd som Issakars barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
Det femte lodd kom ut for Asers barns stamme efter deres ætter.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
I deres land lå Helkat og Hali og Beten og Aksaf
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
og Allammelek og Amad og Misal, og grensen støtte mot vest til Karmel og Sihor-Libnat.
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
Så vendte den sig østover til Bet-Dagon, støtte til Sebulon og Jiftah-El-dalen, nordenfor Bet-Haemek og Ne'iel, og gikk så frem til Kabul i nord.
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
Dessuten fikk de Ebron og Rehob og Hammon og Kana, helt til det store Sidon.
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
Så vendte grensen sig mot Harama og holdt frem til den faste by Tyrus, vendte sig derefter mot Hosa og endte ute ved havet, ikke langt fra Aksib.
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
Dessuten fikk de Umma og Afek og Rehob, i alt to og tyve byer med tilhørende landsbyer.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
Dette var den arvelodd som Asers barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
For Naftalis barn kom det sjette lodd ut, for Naftalis barn efter deres ætter.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
Deres grense gikk fra Helef, fra eken ved Sa'anannim, om Adami-Hannekeb og Jabne'el frem til Lakkum og endte ved Jordan.
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
Så vendte grensen sig vestover til Asnot-Tabor og holdt frem til Hukkok og støtte i syd til Sebulon og i vest til Aser og i øst til Juda ved Jordan.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Av faste byer var der: Hassiddim, Ser og Hammat, Rakkat og Kinneret
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
og Adama og Harama og Hasor
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
og Kedes og Edre'i og En-Hasor
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
og Jiron og Migdal-El, Horem og Bet-Anat og Bet-Semes, i alt nitten byer med tilhørende landsbyer.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Dette var den arvelodd som Naftalis barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
For Dans barns stamme efter deres ætter kom det syvende lodd ut.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
I det land de fikk til arvelodd, lå Sora og Estaol og Ir-Semes
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
og Sa'alabbin og Ajalon og Jitla
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
og Elon og Timnata og Ekron
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
og Elteke og Gibbeton og Ba'alat
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
og Jehud og Bene-Berak og Gat-Rimmon
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
og Me-Hajarkon og Harakkon med bygdene bortimot Joppe.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
Men Dans barns land blev for trangt for dem, og Dans barn drog op og førte krig mot Lesem; de inntok det og slo det med sverdets egg og tok det i eie og bodde der, og de kalte Lesem Dan efter sin stamfar Dan.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Dette var den arvelodd som Dans barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
Så var de da ferdig med å skifte ut landet efter dets grenser. Og Israels barn gav Josva, Nuns sønn, en arvelodd mellem sig;
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
efter Herrens befaling gav de ham den by han bad om, Timnat-Serah på Efra'im-fjellet, og han bygget op byen og bosatte sig der.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Dette var de arvelodder som Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og overhodene for familiene i Israels barns stammer skiftet ut ved loddkasting i Silo for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Således var de ferdig med å skifte ut landet.