John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer;
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny!
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden.
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje?
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies,
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset;
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
Derefter kom Jesus og hans disipler til Judea, og han blev der sammen med dem og døpte.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
Men også Johannes døpte, i Ænon, nær ved Salim, fordi det var meget vann der, og folk kom dit og lot sig døpe;
For John was not yet cast into prison.
for Johannes var enda ikke kastet i fengsel.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
Det blev nu en trette mellem Johannes' disipler og en jøde om renselsen,
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi! han som var hos dig på hin side Jordan, han som du har gitt vidnesbyrd, se, han døper, og alle kommer til ham!
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
I er selv mine vidner at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men: Jeg er utsendt foran ham.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Den som har bruden, han er brudgom; men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nu blitt fullkommen.
He must increase, but I must decrease.
Han skal vokse, jeg skal avta.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Han som kommer ovenfra, er over alle; den som er av jorden, er av jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle;
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
det han har sett og hørt, det vidner han, og ingen tar imot hans vidnesbyrd;
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.