I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Vedkommende Arons sønner, så var deres skifter de som nu skal nevnes: Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Men Nadab og Abihu døde før sin far; de hadde ingen sønner, og bare Eleasar og Itamar blev prester.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Sammen med Sadok av Eleasars sønner og Akimelek av Itamars sønner inndelte David dem efter deres embede i tjeneste-klasser.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Da det viste sig at Eleasars sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner, inndelte de dem således at Eleasars sønner fikk seksten overhoder for sine familier og Itamars sønner åtte for sine familier.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Og de inndelte dem ved loddkasting, begge ætter; for det fantes fyrster for helligdommen og Guds fyrster både blandt Eleasars sønner og blandt Itamars sønner.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Skriveren Semaja, Netanels sønn, av Levi stamme, skrev dem op, mens kongen og høvdingene og presten Sadok og Akimelek, Ebjatars sønn, og familiehodene for prestene og levittene så på det; de tok ut en familie for Eleasar og derefter skiftevis en for Itamar.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Det første lodd kom ut for Jojarib, det annet for Jedaja,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
det tredje for Harim, det fjerde for Seorim,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
det femte for Malkia, det sjette for Mijamin,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
det syvende for Hakkos, det åttende for Abia,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
det niende for Jesua, det tiende for Sekanja,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
det ellevte for Eljasib, det tolvte for Jakim,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
det trettende for Huppa, det fjortende for Jesebab,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
det femtende for Bilga, det sekstende for Immer,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
det syttende for Hesir, det attende for Happisses,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
det nittende for Petahja, det tyvende for Esekiel,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
det en og tyvende for Jakin, det to og tyvende for Gamul,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
det tre og tyvende for Delaja, det fire og tyvende for Ma'asja.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Dette var den orden som de skulde gjøre tjeneste i, når de gikk inn i Herrens hus, således som det var foreskrevet dem av Aron, deres far, efter den befaling Herren, Israels Gud, hadde gitt ham.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Vedkommende Levis andre barn, så hørte til Amrams sønner Subael, til Subaels sønner Jehdeja.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Av Rehabjas sønner var Jissia overhodet.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Til jisharittene hørte Selomot, til Selomots sønner Jahat.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Og Hebrons sønner var Jeria, Amarja - hans annen sønn - Jahasiel, den tredje, Jekamam, den fjerde.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Ussiels sønn var Mika; til Mikas sønner hørte Samur.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Jissia var Mikas bror; til Jissias sunner hørte Sakarja.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Meraris sønner var Mahli og Musi, sønner av hans sønn Ja'asia.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Meraris sønner gjennem hans sønn Ja'asia var også Soham og Sakkur og Ibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Mahlis sønn var Eleasar; men han hadde ingen sønner.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Til Kis, det er Kis' sønner, hørte Jerahme'el.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Musis sønner var Mahli og Eder og Jerimot. Dette var levittenes sønner efter sine familier.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
De kastet og lodd likesom deres brødre Arons sønner, mens kong David og Sadok og Akimelek og prestenes og levittenes familiehoder var til stede - overhodene for familiene like så vel som deres yngste brødre.