I Chronicles 23

So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel.
Da David var blitt gammel og mett av dager, gjorde han sin sønn Salomo til konge over Israel.
And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.
Og han samlet alle Israels høvdinger og prestene og levittene.
Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.
Og levittene blev tellet fra tyveårsalderen og opover, og tallet på dem - en for en, alle som var av mannkjønn - var åtte og tretti tusen.
Of which, twenty and four thousand were to set forward the work of the house of the LORD; and six thousand were officers and judges:
Av disse sa David skal fire og tyve tusen forestå arbeidet på Herrens hus, og seks tusen skal være tilsynsmenn og dommere,
Moreover four thousand were porters; and four thousand praised the LORD with the instruments which I made, said David, to praise therewith.
og fire tusen skal være dørvoktere, og fire tusen skal lovsynge Herren til de instrumenter jeg har latt gjøre til lovsangen.
And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari.
Og David delte dem i skifter efter Levis sønner, Gerson, Kahat og Merari.
Of the Gershonites were, Laadan, and Shimei.
Til gersonittene hørte Ladan og Sime'i.
The sons of Laadan; the chief was Jehiel, and Zetham, and Joel, three.
Ladans sønner var Jehiel, overhodet, så Setam og Joel - tre i tallet.
The sons of Shimei; Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the chief of the fathers of Laadan.
Sime'is sønner var Selomot og Hasiel og Haran - tre i tallet; dette var overhodene for Ladans familier.
And the sons of Shimei were, Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei.
Og Sime'is sønner var Jahat, Sisa og Je'us og Beria; dette var Sime'is sønner - fire i tallet.
And Jahath was the chief, and Zizah the second: but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they were in one reckoning, according to their father's house.
Jahat var overhodet, og Sisa den annen; men Je'us og Beria hadde ikke mange sønner, og de utgjorde derfor bare en familie, en embedsklasse.
The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.
Kahats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel - fire i tallet.
The sons of Amram; Aaron and Moses: and Aaron was separated, that he should sanctify the most holy things, he and his sons for ever, to burn incense before the LORD, to minister unto him, and to bless in his name for ever.
Amrams sønner var Aron og Moses. Aron blev utskilt for å helliges som høihellig, både han og hans sønner gjennem alle tider, så de skulde brenne røkelse for Herren og tjene ham og velsigne i hans navn til evig tid.
Now concerning Moses the man of God, his sons were named of the tribe of Levi.
Men sønnene til den Guds mann Moses regnes til Levi stamme.
The sons of Moses were, Gershom, and Eliezer.
Moses' sønner var Gersom og Elieser.
Of the sons of Gershom, Shebuel was the chief.
Av Gersoms sønner var Sebuel overhodet.
And the sons of Eliezer were, Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons; but the sons of Rehabiah were very many.
Og av Eliesers barn var Rehabja overhodet; Elieser hadde ikke andre sønner, men Rehabjas sønner var overmåte tallrike.
Of the sons of Izhar; Shelomith the chief.
Av Jishars sønner var Selomit overhodet.
Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.
Av Hebrons sønner var Jerija overhodet, Amarja den annen, Jahasiel den tredje og Jekamam den fjerde.
Of the sons of Uzziel; Michah the first, and Jesiah the second.
Av Ussiels sønner var Mika overhodet, og Jissija den annen.
The sons of Merari; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli; Eleazar, and Kish.
Meraris sønner var Mahli og Musi. Mahlis sønner var Eleasar og Kis.
And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them.
Da Eleasar døde, var det ingen sønner efter ham, men bare døtre, og dem tok deres frender Kis' sønner til ekte.
The sons of Mushi; Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.
Musis sønner var Mahli og Eder og Jeremot - tre i tallet.
These were the sons of Levi after the house of their fathers; even the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and upward.
Dette var Levis sønner efter sine familier, overhodene for familiene, så mange av dem som blev mønstret, efter sine navn, en for en, de som gjorde arbeidet ved tjenesten i Herrens hus, fra tyveårsalderen og opover.
For David said, The LORD God of Israel hath given rest unto his people, that they may dwell in Jerusalem for ever:
For David sa: Herren, Israels Gud, har gitt sitt folk ro og har nu sin bolig i Jerusalem til evig tid;
And also unto the Levites; they shall no more carry the tabernacle, nor any vessels of it for the service thereof.
derfor har heller ikke levittene lenger nødig å bære tabernaklet og alle de til tjenesten der hørende redskaper.
For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above:
For det var efter Davids siste ord at Levis barn blev tellet fra tyveårsalderen og opover.
Because their office was to wait on the sons of Aaron for the service of the house of the LORD, in the courts, and in the chambers, and in the purifying of all holy things, and the work of the service of the house of God;
Og de blev satt til å gå Arons sønner til hånde ved tjenesten i Herrens hus; de skulde ha tilsyn med forgårdene og kammerne og sørge for rengjøringen av alt det hellige og utføre arbeidet ved tjenesten i Guds hus,
Both for the shewbread, and for the fine flour for meat offering, and for the unleavened cakes, and for that which is baked in the pan, and for that which is fried, and for all manner of measure and size;
både med skuebrødene og det fine mel til matofferet og med de usyrede brødleiver og med hellene og med det mel som skulde knaes, og med alle hulmål og lengdemål;
And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even;
hver morgen skulde de stå og love og prise Herren, og likeså hver aften,
And to offer all burnt sacrifices unto the LORD in the sabbaths, in the new moons, and on the set feasts, by number, according to the order commanded unto them, continually before the LORD:
og de skulde hjelpe til ved enhver ofring av brennoffer til Herren på sabbatene, på nymåne-dagene og på høitidene, i fastsatt tall, således som det var foreskrevet for dem - all tid for Herrens åsyn.
And that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation, and the charge of the holy place, and the charge of the sons of Aaron their brethren, in the service of the house of the LORD.
Således skulde de da ta vare på hvad som var å vareta ved sammenkomstens telt, og hvad som var å vareta ved helligdommen, og hvad som var å vareta for deres brødre Arons sønner ved tjenesten i Herrens hus.