Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
Ary ny loka faharoa dia azon'i Simeona, dia ny firenena taranak'i Simeona isam-pokony; ary ny lovany dia tao anatin'ny lovan'ny taranak'i Joda.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
Ary izao no azony ho lovany: Beri-sheba, na Seba, sy Molada
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
sy Hazara-soala sy Bala sy Azema
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
sy Eltolada sy Betola sy Horma
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
sy Ziklaga sy Beti-markabota sy Hazara-sosa
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
sy Beti-lebaota ary Sarohena: tanàna telo ambin'ny folo sy ny zana-bohiny;
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
sy Aina sy Rimona sy Etera sy Asana: tanàna efatra sy ny zana-bohiny;
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
ary ny zana-bohitra rehetra manodidina ireo tanàna ireo hatrany Baleta-bera sy Rama amin'ny tany atsimo. Izany no lovan'ny firenena taranak'i Simeona araka ny fotony.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Avy tamin'ny anjaran'ny taranak'i Joda no nahazoan'ny taranak'i Simeona ny lovany; fa nalalaka loatra taminy ny anjaran'ny taranak'i Joda, ka izany no nahazoan'ny taranak'i Simeona anjara tao anatin'ny azy.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
Ary ny loka fahatelo dia azon'ny taranak'i Zebolona isam-pokony; ary ny faritanin'ny lovany dia hatrany Sarida,
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
dia niakatra niankandrefana hatrany Marala, dia nahazo an'i Dabeseta ka nihatra tamin'ny lohasahan-driaka tandrifin'i Jokneama,
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
dia nitodika niantsinanana hatrany Sarida ka hatramin'ny fari-tanin'i Rislota-tabara, dia nandroso hatrany Daberata ka niakatra hatrany Jafia,
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
dia nandroso niantsinanana hatrany Gata-hefera sy Ita-kazina ka nandroso hatrany Rimona, izay mipaka an'i Nea,
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
dia niolaka eo avaratr'iny ka nahazo an'i Hanatona, dia nihatra tamin'ny lohasaha Jifta-ela.
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
Ary Katata sy Nahalola sy Simrona sy Idala sy Betlehema, dia tanàna roa ambin'ny folo sy ny zana-bohiny.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Izany no lovan'ny taranak'i Zebolona araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
Ary ny loka fahefatra dia azon'Isakara, dia ny taranak'Isakara isam-pokony.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
Ary ny fari-taniny dia hatrany Jezirela sy Kesolota sy Sonema
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
sy Hafraima sy Siona sy Anaharata
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
sy Rabita sy Kisiona sy Abeza
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
sy Rameta sy Enganima sy Enhada ary Beti-pazeza.
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
Ary ny fari-taniny dia nahazo an'i Tabara sy Sahazoma sy Beti-semesy, ka dia nihatra tany Jordana: tanàna enina ambin'ny folo sy ny zana-bohiny.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Izany no lovan'ny firenena taranak'Isakara araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
Ary ny loka fahadimy dia azon'ny firenena taranak'i Asera isam-pokony.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
Ary ny fari-taniny dia Helkata sy Haly sy Batena sy Aksafa
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
sy Alameleka sy Amada sy Misala, dia nihatra any Karmela eo andrefana sy Sihora-libnata,
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
dia nitodika niantsinanana ho any Beti-dagona ka nihatra any Zebolona sy ny lohasaha Jifta-ela any avaratra sy Bet-emeka sy Neiela, ka dia nihatra any Kabola eo ankavia
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
ary Ebrona sy Rehoba sy Hamona sy Kana ka hatrany Sidona lehibe,
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
dia nitodika hatrany Rama sy Tyro, tanàna mimanda, dia nitodika hatrany Hosa, ka dia nihatra tamin'ny ranomasina teo akaikin'ny tany Akziba
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
ary Oma sy Afeka ary Rehoba: tanàna roa amby roa-polo sy ny zana-bohiny.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
Izany no lovan'ny firenena taranak'i Asera araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
Ary ny loka fahenina dia an'ny taranak'i Naftaly isam-pokony.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
Ary ny fari-taniny dia hatrany Halefa ka hatramin'ny hazo terebinta ao Zananima sy hatrany Adami-hanekeba sy Jabniela ka hatrany Lakoma, ka dia nihatra an'i Jordana,
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
dia nitodika niankandrefana hatrany Aznota-tabara, dia nandroso hatrany Hokoka ary nihatra an'i Zebolona eo atsimo sy Asera eo andrefana ary Joda amoron'i Jordana eo atsinanana.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Ary ny tanàna mimanda dia Zidima Zera sy Hamata sy Rakata sy Kinereta
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
sy Adama sy Rama sy Hazora
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
sy Kadesy sy Edrehy sy En-hazora
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
sy Irona sy Migda ela sy Horema sy Bet-anata ary Beti-semesy: tanàna sivy ambin'ny folo sy ny zana-bohiny.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Izany no lovan'ny firenena taranak'i Naftaly araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
Ary ny loka fahafito dia an'ny firenena taranak'i Dana isam-pokony.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
Ary ny fari-tanin'ny lovany dia Zora sy Estaola sy Ira-semesy
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
sy Salabima sy Aialona sy Jitla
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
sy Elona sy Timna sy Ekrona
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
sy Elteke sy Gibetona sy Baleta
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
sy Jehoda sy Bene-beraka sy Gat-rimona
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
sy Me-jarkona sy Rakona ary ny tany tandrifin'i Jopa.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
Ary ny fari-tanin'ny taranak'i Dana dia nandroso nihoatra ireo; fa niakatra ny taranak'i Dana, dia niady tamin'i Lesema ka nahafaka azy ary namely azy tamin'ny lelan-tsabatra ka nahazo azy, dia nitoetra teo; ary ny anaran'i Lesema nataony hoe Dana araka ny anaran'i Dana rainy.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Izany no lovan'ny firenena taranak'i Dana araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
Dia vitany ny nizarana ny tany holovany araka ny fari-taniny, ka dia nomen'ny Zanak'Isiraely lova teo aminy koa Josoa, zanak'i Nona.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
Araka ny tenin'i Jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahiny, dia Timnata-sera any amin'ny tany havoan'i Efraima: dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Ireo no lova izay nozarain'i Eleazara mpisorona sy Josoa, zanak'i Nona, ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny firenen'ny Zanak'Isiraely tao Silo teo anatrehan'i Jehovah, dia teo am-baravaran'ny trano-lay fihaonana, araka ny filokana. Dia vitany avokoa ny nizarany ny tany.