Luke 18

And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;
Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:
Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
And there was a widow in that city; and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.
Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
And he would not for a while: but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man;
Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.
Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.
And the Lord said, Hear what the unjust judge saith.
Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!
And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them?
Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?
I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man cometh, shall he find faith on the earth?
Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?
And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:
Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:
Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.
Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.
The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.
A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.
I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.
Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek.
And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.
A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!
I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik.
And they brought unto him also infants, that he would touch them: but when his disciples saw it, they rebuked them.
Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat.
But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jőjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.
Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen nem megy be abba.
And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?
És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.
Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.
A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.
And he said, All these have I kept from my youth up.
Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.
Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.
Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.
And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van!
For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
And they that heard it said, Who then can be saved?
A kik pedig ezt hallották, mondának: Ki idvezülhet tehát?
And he said, The things which are impossible with men are possible with God.
Ő pedig monda: A mi embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.
Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.
És monda Péter: Ímé mi mindent elhagytunk, és követtünk téged!
And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake,
Ő pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért,
Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.
A ki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet.
Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.
És maga mellé vévén a tizenkettőt, monda nékik: Ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, a mit a próféták megírtak.
For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on:
Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik;
And they shall scourge him, and put him to death: and the third day he shall rise again.
És megostorozván, megölik őt; és harmadnapon feltámad.
And they understood none of these things: and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken.
Ők pedig ezekből semmit nem értének; és a beszéd ő előlük el vala rejtve, és nem fogták fel a mondottakat.
And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:
Lőn pedig, mikor Jerikhóhoz közeledett, egy vak ül vala az út mellett koldulván.
And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.
És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódék, mi dolog az?
And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.
Megmondák pedig néki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra.
And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.
És kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.
A kik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson; de ő annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him: and when he was come near, he asked him,
És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá; és mikor közel ért, megkérdé őt,
Saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight.
Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjőjjön.
And Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.
És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.
And immediately he received his sight, and followed him, glorifying God: and all the people, when they saw it, gave praise unto God.
És azonnal megjöve annak szeme világa, és követé őt, dicsőítvén az Istent az egész sokaság pedig *ezt* látván, dicsőséget ada az Istennek.