Luke 10

After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.
ואחרי כן הבדיל האדון עוד שבעים אחרים וישלחם לפניו שנים שנים אל כל עיר ומקום אשר בקש לבוא שמה׃
Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.
ויאמר להם הן הקציר רב והפעלים מעטים לכן התחננו אל אדון הקציר וישלח פעלים לקצירו׃
Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.
לכו נא הנני שלח אתכם ככבשים בין הזאבים׃
Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.
אל תשאו כיס ולא תרמיל ולא נעלים ואל תשאלו לשלום איש בדרך׃
And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.
ולכל בית אשר תבאו שם אמרו בראשונה שלום לבית הזה׃
And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again.
והיה כי יהיה שם בן שלום ונח עליו שלומכם ואם לא אליכם ישוב׃
And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.
ובבית ההוא תשבו ותאכלו ותשתו משלהם כי שוה הפועל בשכרו אל תסעו מבית לבית׃
And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:
וכל עיר אשר תבאו בה וקבלו אתכם אכלו שם את אשר ישימו לפניכם׃
And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.
ורפאו את החולים אשר בקרבה ואמרו להם קרבה אליכם מלכות האלהים׃
But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say,
וכל עיר אשר תבאו בה ולא יקבלו אתכם צאו לכם אל רחובותיה ואמרו׃
Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.
אף את עפר עירכם הנדבק ברגלינו ננערהו לכם אך ידע תדעו כי קרבה אליכם מלכות האלהים׃
But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.
אני אמר אלכים כי לסדום יקל ביום ההוא מן העיר ההיא׃
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.
אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן אלו נעשו בצור ובצידון הלא כבר ישבו בשק ואפר ושבו׃
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
אכן לצור וצידון יקל בדין מכם׃
And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.
ואת כפר נחום אשר עד השמים התרוממת אל שאול תורדי׃
He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.
השומע אליכם אלי הוא שומע והבוזה אתכם אותי הוא בוזה והבוזה אותי הוא בוזה את אשר שלחני׃
And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.
וישובו השבעים בשמחה ויאמרו אדנינו גם השדים נכנעים לנו בשמך׃
And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
ויאמר אליהם ראיתי את השטן נפל כברק מן השמים׃
Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.
הנה השלטתי אתכם לדרך על נחשים ועקרבים ועל כל גבורת האיב וכל דבר לא יזיק לכם׃
Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.
אך בזאת אל תשמחו כי נכנעים לכם הרוחות כי אם שמחו על אשר נכתבו שמותיכם בשמים׃
In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.
בשעה ההיא עלץ ישוע ברוח ויאמר אודך האב אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעללים הן אבי כי כן היה רצון מלפניך׃
All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.
הכל נמסר לי מאת אבי ואין יודע מי הוא הבן בלתי האב ומי הוא האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃
And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:
ויפן אל תלמידיו לבדם ויאמר אשרי העינים הראות את אשר אתם ראים׃
For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.
כי אני אמר לכם נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם ראים ולא ראו ולשמע את אשר אתם שמעים ולא שמעו׃
And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?
והנה אחד מבעלי התורה קם לנסותו ויאמר מורה מה אעשה ואירש חיי עולם׃
He said unto him, What is written in the law? how readest thou?
ויאמר אליו מה כתוב בתורה ואיך אתה קורא׃
And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.
ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך׃
And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.
ויאמר אליו כן השיבות עשה זאת וחיה׃
But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?
והוא חפץ להצטדק ויאמר אל ישוע ומי הוא רעי׃
And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.
ויען ישוע ויאמר איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שדדים והם הפשיטהו וגם פצעהו ויעזבו אותו בין חיים למות וילכו להם׃
And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.
ויקר המקרה כי ירד כהן אחד בדרך ההוא וירא אתו ויעבר מעליו׃
And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.
וכן גם איש לוי פגע במקום ויגש וירא אתו ויעבר מעליו׃
But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,
ואיש שמרוני הלך בדרך ויבא עליו וירא אתו ויהמו רחמיו׃
And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.
ויגש אליו ויחבש את פצעיו ויסוכם בשמן ויין ויעלהו על בהמתו ויוליכהו אל המלון ויכלכלהו׃
And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.
ולמחרת בנסעו הוציא שני דינרים ויתנם לבעל המלון ויאמר כלכל אותו ואת אשר תוסיף עוד להוציא עליו אני בשובי אשלמנו לך׃
Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?
ועתה מי מאלה השלשה היה בעיניך הרע לנפל בידי השדדים׃
And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
ויאמר העשה עמו את החסד ויאמר אליו ישוע לך ועשה כן גם אתה׃
Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.
ויהי בנסעם ויבא אל כפר אחד ואשה אחת ושמה מרתא אספה אותו אל ביתה׃
And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word.
ולה היתה אחות ושמה מרים אשר ישבה לרגלי ישוע לשמע אל דברו׃
But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.
ומרתא יגעה ברב שרותה ותגש ותאמר הלא תשים על לבך אדני אשר אחותי עזבתני לשרת לבדי אמר נא אליה ותעזר לי׃
And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things:
ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת על הרבה׃
But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.
אבל אחת היא מן הצרך ומרים בחרה לה החלק הטוב אשר לא יקח ממנה׃