John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים׃
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו׃
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
ויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת׃
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
אמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו׃
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
אם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים׃
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא׃
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה ויגר שם עמהם ויטבל׃
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃
For John was not yet cast into prison.
כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה׃
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃
He must increase, but I must decrease.
הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃