Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
Senjälkeen lankesi toinen arpa Simeonin lasten sukukunnalle heidän sukuinsa jälkeen, ja heidän perintönsä oli keskellä Juudan lasten perimystä.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
Ja heidän perittäväksensä tuli BeerSeba, Seba ja Molada:
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
HatsarSual, Bala ja Atsem;
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
Eltolad, Betul ja Horma;
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
Ziglag, Bethammarkabot ja HatsarSusa:
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
BetLebaot ja Saruhen: kolmetoistakymmentä kaupunkia ja heidän kylänsä;
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
Ain, Rimmon, Eter ja Asan: neljä kaupunkia kylinensä;
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
Siihen myös kaikki kylät, jotka ympäri näitä kaupungeita ovat, BaalatBeeriin asti, ja Ramatiin, etelän puoleen. Tämä on Simeonin lasten sukukunnan perimys heidän suvuissansa,
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Sillä Simeonin lasten perimys on keskellä Juudan lasten osaa; ja että Juudan lasten osa oli suurempi kuin he itse, sentähden perivät Simeonin lapset osan keskellä heidän perintöänsä.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
Kolmas arpa lankesi Sebulonin lasten sukukunnalle heidän sukuinsa jälkeen, ja heidän perintönsä raja oli Saridiin asti.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
Ja heidän rajansa astuu lännen puoleen Maralaan, ja ulottuu Dabbasetiin ja siihen ojaan, joka juoksee Jokneamin ohitse;
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
Ja kääntyy Saridista itään päin auringon nousemisen puoleen, KislotTaborin rajan tykö, ja menee Dabratiin, ja ulottuu Japhiaan;
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
Ja menee sieltä itään päin lävitse Githan, Hepherin, Ittan, Katsin, ja loppuu Rimmoniin, Mitoariin ja Neaan;
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
Ja juoksee ympäri pohjan puoleen Hannatoniin päin, ja loppuu JephtaElin laaksoon;
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
Kattat, Nahalal, Simron, Ideala ja Betlehem: kaksitoistakymmentä kaupunkia ja heidän kylänsä.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Tämä on Sebulonin lasten perimys heidän sukuinsa jälkeen, nämät heidän kaupunkinsa ja kylänsä.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
Neljäs arpa lankesi Isaskarin lapsille heidän sukuinsa jälkeen.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
Ja heidän rajansa oli Jisreel, Kesullot ja Sunem;
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
Hapharaim, Sion ja Anaharat;
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
Rabbit, Kisjon ja Abets;
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
Remet, EnGannim, Enhadda ja BetPhatsets;
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
Ja ulottuu Taboriin, Sahatsimaan, ja BetSemekseen, ja hänen loppunsa ovat Jordanin tykönä: kuusitoistakymmentä kaupunkia kylinensä.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Tämä on Isaskarin lasten sukukunnan perimys, kaupungit ja kylät heidän sukuinsa jälkeen.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
Viides arpa lankesi Asserin lasten sukukunnalle heidän sukuinsa jälkeen,
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
Ja heidän rajansa oli Helkat, Hali, Beten ja Aksaph;
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
Allammelek, Amead ja Miseal, ja ulottuu Karmeliin länteen päin, ja SihorLibnatiin;
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
Ja kääntyy auringon nousemista käsin BetDagonia vastaan, ja ulottuu Sebuloniin ja Jephtahelin laaksoon pohjan puoleen, BetEmekiin ja Negieliin, ja loppuu Kabulin tykönä vasemmalla puolella;
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
Ja Ebroniin, Rehobiin, Hammoniin ja Kanaan, aina isoon Sidoniin asti.
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
Ja kääntyy raja Raman puoleen, aina vahvaan kaupunkiin Zoriin asti, ja palajaa Hosaan päin, ja loppuu meren tykönä nuoraa myöten Aksibin tykö;
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
Umma, Aphek ja Rehob: kaksikolmattakymmentä kaupunkia kylinensä.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
Tämä on Asserin lasten sukukunnan perimys heidän sukuinsa jälkeen, ne kaupungit ja heidän kylänsä.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
Kuudes arpa lankesi Naphtalin lapsille heidän sukunsa jälkeen.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
Ja heidän rajansa oli Helephistä, Elon Zananimin lävitse, Adami, Nekeb, JabneEl, Lakkumiin asti ja loppuu Jordaniin.
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
Ja raja kääntyy lännen puoleen AsnotTaborin tykö, ja tulee sieltä hamaan Hukkokiin, ja ulottuu etelästä Sebuloniin ja lännestä Asseriin ja Juudaan asti Jordanin tykö auringon ylenemisen puoleen.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Ja vahvat kaupungit ovat: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat ja Kinneret,
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
Adama, Rama ja Hatsor,
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
Kedes, Edrei ja Enhatsor,
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
Jireon, MigdalEl, Harem, BetAnat ja BetSemes: yhdeksäntoistakymmentä kaupunkia kylinensä.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Tämä on Naphtalin lasten sukukunnan perimys heidän suvuissansa, kaupungit ja kylät.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
Seitsemäs arpa lankesi Danin lasten sukukunnalle heidän sukuinsa jälkeen.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
Ja raja heidän perimisestänsä oli Sorea, Estaol ja Irsemes,
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
Saalabbin, Ajalon ja Jitla,
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
Elon, Timnata ja Ekron,
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
Elteke, Gibbeton ja Baalat,
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
Jehut, BeneBarak ja GatRimmon,
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
Mehaijarkon ja Rakkon, sen rajan kanssa Japhoa vastaan;
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
Ja siellä loppuu Danin lasten raja. Ja Danin lapset nousivat ja sotivat Lesemiä vastaan, ja voittivat sen ja löivät sen miekan terällä, omistivat sen ja asuivat siinä, ja kutsuivat Lesemin Daniksi, isänsä Danin nimeltä.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Tämä on Danin lasten sukukunnan perintö heidän suvuissansa, nämät kaupungit ja niiden kylät.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
Ja kuin he olivat lakanneet jakamasta maata rajoinensa, antoivat Israelin lapset Josualle Nunin pojalle perinnön heidän seassansa,
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
Ja antoivat hänelle Herran käskyn jälkeen sen kaupungin, jota hän anoi, joka oli TimnatSera Ephraimin vuorella; siellä hän rakensi kaupungin ja asui siinä.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Nämät ovat ne perimiset, jotka pappi Eleatsar ja Josua Nunin poika ja ylimmäiset Israelin lasten sukukuntain isistä arvalla jakoivat Silossa Herran edessä, seurakunnan majan oven tykönä; ja niin lopettivat maan jakamisen.