Philippians 2

If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,
Se do en Kristo ekzistas ia konsolo, ia simpatio de amo, ia kunuleco de la Spirito, ia korfavoro kaj kompato,
Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.
plenigu mian ĝojon, ke vi tiel same sentu, havante la saman amon, estante unuanimaj, sampensaj,
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
nenion farante malpace aŭ arogante, sed kun humileco rigardante unu la alian kiel pli indan, ol li mem;
Look not every man on his own things, but every man also on the things of others.
ne atentu ĉiu siajn proprajn aferojn, sed ĉiu ankaŭ la aferojn de aliaj.
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:
Tiu sama spirito estu en vi, kiu estis ankaŭ en Kristo Jesuo,
Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
kiu, estante en la formo de Dio, ne rigardis kiel ŝatindaĵon la egalecon kun Dio
But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:
sed sin malplenigis, alprenante la formon de sklavo, fariĝante laŭ la bildo de homoj;
And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
kaj troviĝinte laŭfigure kiel homo, li sin humiligis kaj fariĝis obeema ĝis morto, eĉ ĝis la morto per kruco.
Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
Pro tio do Dio tre alte superigis lin, kaj donis al li nomon, kiu estas super ĉia nomo,
That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;
por ke en la nomo de Jesuo kliniĝu ĉiu genuo, de enĉieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj,
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
kaj ĉiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro.
Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
Tial, miaj amatoj, kiel vi ĉiam obeis, ne nur dum mia ĉeestado ĉe vi, sed nun eĉ pli multe dum mia forestado, ellaboru kun timo kaj tremo vian propran savon;
For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo.
Do all things without murmurings and disputings:
Ĉion faru sen murmuroj kaj disputoj,
That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;
por ke vi estu senkulpaj kaj simplaj, filoj de Dio, neriproĉindaj, meze de perversa kaj malhonesta generacio, inter kiuj vi brilas kiel lumiloj en la mondo,
Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.
forte tenante la vorton de la vivo; por ke estu por mi io, pri kio mi povos min gratuli en la tago de Kristo, ke mi ne vane kuris kaj laboris.
Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all.
Cetere, eĉ se mi estas elverŝata sur la oferon kaj servon de via fido, mi ĝojas kaj kunĝojas kun vi ĉiuj;
For the same cause also do ye joy, and rejoice with me.
kaj tiel same vi ankaŭ ĝoju kaj kunĝoju kun mi.
But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort, when I know your state.
Sed mi esperas en la Sinjoro Jesuo baldaŭ sendi al vi Timoteon, por ke mi ankaŭ refreŝiĝu, kiam mi certiĝos pri via stato.
For I have no man likeminded, who will naturally care for your state.
Ĉar mi havas neniun samsentan, kiu sincere zorgos pri via stato.
For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.
Ĉar ĉiu celas siajn aferojn, ne la aferojn de Jesuo Kristo.
But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.
Sed vi ja konas lian provadon, ke kiel filo servas al sia patro, tiel li servis kun mi por la evangelio.
Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me.
Lin do mi esperas tuj sendi, kiam mi certiĝos, kio al mi okazos,
But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly.
sed mi fidas al la Sinjoro, ke mi mem ankaŭ venos baldaŭ.
Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.
Tamen ŝajnis al mi necese sendi al vi Epafroditon, mian fraton kaj kunlaboranton kaj kunbatalanton, vian senditon kaj helpanton por mia bezono;
For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick.
ĉar li sopiris al vi ĉiuj, kaj forte maltrankviliĝis pro tio, ke vi jam sciiĝis pri lia malsano;
For indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
ĉar efektive li malsanis, preskaŭ ĝis morto; sed Dio kompatis lin, kaj ne sole lin, sed ankaŭ min, por ke mi ne havu malĝojon super malĝojo.
I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.
Mi do sendis lin des pli diligente, por ke, revidante lin, vi ĝoju, kaj ke mi estu sen malĝojo.
Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:
Akceptu lin do en la Sinjoro kun plena ĝojo, kaj tiajn homojn honoru;
Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me.
ĉar pro la laboro por Kristo li alproksimiĝis al morto, riskante sian vivon, por kompletigi tion, kio mankis ĉe via servado al mi.