Matthew 10

And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.
Kaj li alvokis al si la dek du disĉiplojn, kaj donis al ili aŭtoritaton super malpuraj spiritoj, por elpeli ilin, kaj por sanigi ĉian malsanon kaj ĉian malfortaĵon.
Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
Kaj la nomoj de la dek du apostoloj estas jenaj: la unua, Simon, kiu estis nomata Petro, kaj lia frato Andreo, Jakobo, filo de Zebedeo, kaj lia frato Johano,
Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
Filipo kaj Bartolomeo, Tomaso, kaj Mateo, impostisto, Jakobo, filo de Alfeo, kaj Tadeo,
Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.
Simon, la Fervorulo, kaj Judas Iskariota, kiu ankaŭ perfidis lin.
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:
Ĉi tiujn dek du Jesuo forsendis, kaj ordonis al ili, dirante: Ne iru sur vojon de nacianoj, kaj ne eniru en urbon de Samarianoj;
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
sed iru prefere al la perditaj ŝafoj de la domo de Izrael.
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
Kaj dum vi iros, prediku, dirante: La regno de la ĉielo alproksimiĝis.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.
Malsanulojn sanigu, mortintojn levu, leprulojn purigu, demonojn elpelu: donace vi ricevis, donace donu.
Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,
Ne provizu oron nek arĝenton nek kupron en viajn zonojn,
Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.
nek saketon por vojaĝo, nek du tunikojn, nek ŝuojn, nek bastonon; ĉar la laboranto meritas sian nutraĵon.
And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.
Kaj en iu ajn urbo aŭ vilaĝo, en kiun vi eniros, demandu, kiu tie estas inda; kaj loĝu tie, ĝis vi foriros.
And when ye come into an house, salute it.
Kaj venante en la domon, salutu ĝin.
And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.
Kaj se la domo estas inda, via paco venu sur ĝin; sed se ĝi ne estas inda, via paco revenu al vi.
And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.
Kaj se iu ne akceptos vin, nek aŭskultos viajn vortojn, tiam forirante el tiu domo aŭ tiu urbo, deskuu la polvon de viaj piedoj.
Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
Vere mi diras al vi: Pli elporteble estos por la lando de Sodom kaj Gomora en la tago de juĝado, ol por tiu urbo.
Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.
Jen mi forsendas vin kiel ŝafojn meze de lupoj; estu do prudentaj kiel serpentoj, kaj simplaj kiel kolomboj.
But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;
Sed gardu vin kontraŭ la homoj; ĉar ili transdonos vin al sinedrioj, kaj en siaj sinagogoj ili vin skurĝos;
And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.
kaj antaŭ provincestrojn kaj reĝojn vi estos kondukitaj pro mi, por atesto al ili kaj al la nacianoj.
But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
Sed kiam ili transdonos vin, ne zorgu, kiel aŭ kion vi parolos; ĉar estos donita al vi en tiu horo tio, kion vi parolos.
For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.
Ĉar parolas ne vi, sed la Spirito de via Patro parolas en vi.
And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.
Kaj frato transdonos fraton al morto, kaj patro filon; kaj infanoj ribelos kontraŭ gepatroj kaj mortigos ilin.
And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.
Kaj vi estos malamataj de ĉiuj pro mia nomo; sed kiu persistos ĝis la fino, tiu estos savita.
But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.
Kaj kiam oni vin persekutos en unu urbo, forkuru en alian; ĉar vere mi diras al vi: Vi ne trairos la urbojn de Izrael, antaŭ ol venos la Filo de homo.
The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
Disĉiplo ne estas super sia instruanto, nek sklavo super sia sinjoro.
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?
Sufiĉas por la disĉiplo, ke li estu kiel lia instruanto, kaj la sklavo, kiel lia sinjoro. Se oni nomis la dommastron Baal-Zebub, kiom pli ankaŭ liajn domanojn!
Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.
Tial ne timu ilin, ĉar nenio estas kovrita, kio ne estos elmontrita, kaj nenio kaŝita, kio ne estos konigita.
What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
Kion mi diras al vi en la mallumo, tion parolu en la lumo; kaj kion vi aŭdas en la orelon, tion proklamu sur la tegmentoj.
And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
Kaj ne timu tiujn, kiuj mortigas la korpon, sed ne povas mortigi la animon; sed prefere timu Tiun, kiu povas pereigi kaj animon kaj korpon en Gehena.
Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
Ĉu oni ne vendas du paserojn por asaro? tamen unu el ili ne falos teren sen via Patro;
But the very hairs of your head are all numbered.
sed eĉ la haroj de via kapo estas ĉiuj kalkulitaj.
Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.
Tial ne timu; vi valoras pli, ol multaj paseroj.
Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
Ĉiun do, kiu konfesos min antaŭ homoj, mi ankaŭ konfesos antaŭ mia Patro, kiu estas en la ĉielo.
But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.
Sed kiu malkonfesos min antaŭ homoj, tiun mi ankaŭ malkonfesos antaŭ mia Patro, kiu estas en la ĉielo.
Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.
Ne supozu, ke mi venis, por enkonduki pacon sur la teron; mi venis, por enkonduki ne pacon, sed glavon.
For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.
Ĉar mi venis, por kontraŭmeti viron kontraŭ lian patron, kaj filinon kontraŭ ŝian patrinon, kaj bofilinon kontraŭ ŝian bopatrinon;
And a man's foes shall be they of his own household.
kaj la domanoj de homo estos liaj malamikoj.
He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
Kiu amas patron aŭ patrinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi; kaj kiu amas filon aŭ filinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
Kaj kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, tiu ne estas inda je mi.
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
Kiu trovas sian vivon, tiu ĝin perdos; kaj kiu perdas sian vivon pro mi, tiu ĝin trovos.
He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Kiu vin akceptas, tiu min akceptas; kaj kiu min akceptas, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis.
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.
Kiu akceptas profeton en la nomo de profeto, tiu ricevos rekompencon de profeto; kaj kiu akceptas justulon en la nomo de justulo, tiu ricevos rekompencon de justulo.
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.
Kaj kiu trinkigos nur tason da malvarma akvo al unu el ĉi tiuj malgranduloj en la nomo de disĉiplo, vere mi diras al vi, tiu neniel perdos sian rekompencon.