Matthew 11

And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
Kaj kiam Jesuo finis siajn ordonojn al siaj dek du disĉiploj, li foriris de tie, por instrui kaj prediki en iliaj urboj.
Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,
Kaj kiam Johano aŭdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj disĉiploj,
And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?
por diri al li: Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian?
Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:
Kaj Jesuo responde diris al ili: Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas:
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj aŭdas, kaj mortintoj leviĝas, kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata.
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
Kaj feliĉa estas ĉiu, kiu ne falpuŝiĝas pro mi.
And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano: Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? ĉu junkon skuatan de la vento?
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.
Sed kion vi eliris por vidi? ĉu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en domoj de reĝoj.
But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
Sed kion vi eliris por vidi? ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton.
For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Ĉar li estas tiu, pri kiu estas skribite: Jen Mi sendos Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo, Kaj li preparos antaŭ vi vian vojon.
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
Vere mi diras al vi: Inter naskitoj de virinoj ne aperis iu pli granda ol Johano, la Baptisto; tamen tiu, kiu estas nur malgranda en la regno de la ĉielo, estas pli granda ol li.
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.
Kaj de post la tagoj de Johano, la Baptisto, ĝis nun, la regno de la ĉielo estas perfortata, kaj perfortuloj kaptas ĝin.
For all the prophets and the law prophesied until John.
Ĉar ĉiuj profetoj kaj la leĝo profetis ĝis Johano.
And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.
Kaj se vi volas tion ricevi, tiu estas Elija, kiu estis venonta.
He that hath ears to hear, let him hear.
Kiu havas orelon por aŭdi, tiu aŭdu.
But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,
Sed al kio mi komparu ĉi tiun generacion? Ĝi similas al infanoj, kiuj sidas sur la placoj, kaj vokas al la ceteraj,
And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.
dirante: Ni flutis al vi, kaj vi ne dancis; ni lamentis, kaj vi ne ploris.
For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.
Ĉar venis Johano, nek manĝante nek trinkante, kaj ili diras: Li havas demonon.
The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.
La Filo de homo venis, manĝante kaj trinkante, kaj ili diras: Jen manĝegulo kaj vindrinkulo, amiko de impostistoj kaj pekuloj! Kaj la saĝeco estas pravigita de siaj faroj.
Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:
Tiam li komenci riproĉi la urbojn, en kiuj estis faritaj la plej multaj el liaj potencaj faroj; ĉar ili ne pentis.
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
Ve al vi, Ĥorazin! Ve al vi, Betsaida! Ĉar se en Tiro kaj Cidon estus faritaj tiuj potencaĵoj, kiuj estas faritaj en vi, antaŭ longe ili jam pentus en sakaĵo kaj cindro.
But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.
Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por Tiro kaj Cidon en la tago de juĝado, ol por vi.
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.
Kaj vi, Kapernaum! ĉu vi estos altigita ĝis la ĉielo? vi malsupreniĝos ĝis Hades; ĉar se en Sodom estus faritaj tiuj potencaĵoj, kiuj estas faritaj en vi, ĝi restus ĝis hodiaŭ.
But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.
Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por la lando de Sodom en la tago de juĝado, ol por vi.
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.
En tiu tempo Jesuo ekparolis kaj diris: Mi Vin gloras, ho Patro, Sinjoro de la ĉielo kaj la tero, ke tion Vi kaŝis for de saĝuloj kaj prudentuloj, kaj malkaŝis al infanoj;
Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
jes, Patro, ĉar tiel estis bone antaŭ Vi.
All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.
Ĉio estas transdonita al mi de mia Patro, kaj neniu konas la Filon krom la Patro, nek iu konas la Patron krom la Filo, kaj tiu, al kiu la Filo volas malkaŝi Lin.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Venu al mi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj ŝarĝitaj, kaj mi vin ripozigos.
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Metu sur vin mian jugon, kaj lernu ĉe mi, ĉar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj.
For my yoke is easy, and my burden is light.
Ĉar mia jugo estas facila, kaj mia ŝarĝo estas malpeza.